Приходи и разходи на фирма

Максимизирането на печалбата е главният движещ мотив в дейността на една фирма. Обемът на тази печалба се определя и зависи от основните променливи, тоест от приходите и разходите- показателите за състоянието на фирмата. Чисто хипотетично съотношението между приходите и разходите би могло да се представи по следния начин:

Фирмата се снабдява с производствени фактори, за закупуването на които прави разход /определени материали, машини/. Със закупените ресурси тя създава определен продукт, който продава на пазара и съответно получава приход/печалба/. Съотношението приходи-разходи е от огромно значение при определяне ефективността на дейността на фирмата, а именно: между приходите и разходите трябва да съществува баланс. Всеки един управител на фирма трябва да познава фирменото поведение по отношение на производството и предлагането, така че да съсредоточи вниманието си към условията за минимизиране на производствените разходи в краткосрочен и дългосрочен период.

Приходи

По своята същност приходите на фирмата са всички парични постъпления, които тя получава, реализирайки основната си дейност. Когато обаче фирмата развива повече от една дейност, е необходимо да водите под отчет отделно приходите на всяка една от тях така че да сте наясно коя е печеливша за вас и коя не е.

Разходи

Разходите в голяма степен определят печалбата. В тази връзка всички настоящи или бъдещи управители са силно заинтересовани от темата за разходите и по-точно търсят начини да начислят, колкото се може повече от разходите, които правят за разходи на фирмата. В тази връзка трябва да сте наясно, че като фирмен разход, може да се определи само този, който е тясно свързан с основния предмет на дейност на фирмата.

Печалба

Два са основните варианта да увеличите печалбата на Вашата фирма. Това може да стане като увеличите приходите или пък намалите разходите, които правите. Разбира се най-ефикасният вариант е в комбинацията на двете. Истината е, че не винаги се получава. За да бъдете наясно как върви вашият  бизнес, е нужно  да водите точни сметки от къде идват паричните средства и къде отиват във всеки един момент. Това много ясно обяснява необходимостта от счетоводно обслужване на фирмите, тъй като счетоводителят е  лицето, което може да Ви даде точна информация за Вашите приходи и разходи и професионален съвет за бизнеса Ви.

Scroll to Top