Прехвърляне на предприятие на едноличен търговец (ЕТ)

прехвърляне на предприятие lead consultКакво е ЕТ?

Всяко едно физическо лице с постоянен адрес в Република България може да се регистрира като Едноличен търговец или за краткост „ЕТ“. Търговското качеството на едно физическо лице разширява неговата правоспособност, като му дава правото да извършва търговски сделки и да организира работата си по търговски начин.

Това означава, че всички права и задължения във връзка с търговската дейност се обединяват с личността на физическото лице, регистрирано като ЕТ. То ще отговаря с цялото си имущество по задължения, придобити както в резултат  на търговската си дейност, така и в лично/частно качество.

Какво е търговско предприятие?

Търговското предприятие представлява съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Това включва право на собственост върху недвижими имоти, движими вещи, задължения по всякакви сключени договори и други.

Фирмата – това е наименованието на ЕТ, което се формира от първото и фамилното или бащиното име на физическото лице ЕТ, може да се прехвърли само и единствено заедно с предприятието му.

Прехвърляне на предприятие на едноличен търговец (ЕТ):

Прехвърляне на предприятие на едноличен търговец (ЕТ) се извършва по силата на чл.15 и 16 от Търговския закон. Различаваме три варианта на прехвърляне на предприятие на ЕТ според това кой е правоприемник (купувач):

  1. Физическо лице, което не е регистрирано като ЕТ;
  2. Физическо лице, което е регистрирано като ЕТ;
  3. Дружество с ограничена отговорност (ЕООД/ООД).

Договорът за прехвърляне на търговското предприятие трябва да е в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно независимо кой е правоприемник (купувач) по него.

Физическо лице, което не е регистрирано като ЕТ:

Всяко едно физическо лице с постоянен адрес в Република България може да е страна купувач по договор за прехвърляне на търговското предприятие. След сключването му купувачът е длъжен да се регистрира като ЕТ и да получи уникален ЕИК номер.

Физическо лице, което е регистрирано като ЕТ, или Дружество с ограничена отговорност (ЕООД/ООД):

Прехвърлянето на търговското предприятие се вписва по партидите на отчуждителя (продавач) и на правоприемника (купувач), след което Договорът за прехвърляне на търговското предприятие може да се противопостави на всяко трето лице.

Задължения след сключване на договора за прехвърляне на търговскопредприятие:

След вписване на прехвърлянето на търговското предприятие за ЕТ-отчуждител (продавач) съществуват две възможности:

  1. Да продължи търговската си дейност като организира ново търговско предприятие;
  2. Да прекрати дейността си, като подаде документи за заличаване към Търговски регистър по образец А1.

При прехвърляне на предприятие, ако няма друго споразумение с кредиторите, отчуждителят (продавач) отговаря за задълженията солидарно с правоприемника (купувач) до размера на получените права. Кредиторите на търсими задължения са длъжни да се обърнат първо към отчуждителя (продавач) на предприятието.

Договорът за прехвърляне на търговското предприятие се вписва в Имотен регистър, ако с него се е прехвърлило правото на собственост върху недвижим имот.

Ако ЕТ-прехвърлител (продавач) е бил регистриран по ЗДДС, то правоприемникът е задължен също да се регистрира по силата на чл.132 от ЗДДС: „Регистрацията се извършва с подаване на заявление за регистрация в 14-дневен срок от вписване на прехвърляне на предприятие в Търговския регистър“.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

  1. Изготвяне на договор за прехвърляне на търговско предприятие;
  2. Изготвяне и входиране на всички необходими документи към Търговски регистър;
  3. Изготвяне и входиране на всички необходими документи за регистрация на ЕТ, ЕООД, ООД към Търговски регистър;
  4. Изготвяне и входиране на всички необходими документи към Имотен регистър (при необходимост);
  5. Изготвяне и входиране на всички необходими документи за регистрация по ДДС (при необходимост);

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top