Покупко-продажба на „работещ бизнес“ чрез придобиване на търговско предприятие

търговско предприятие lead consult bg трактор поле

В предходната ни статия „Какво представлява покупко-продажбата на „работещ бизнес“ и какво предварително трябва да провери купувачът преди покупката“ разгледахме обичайно използвания в практика способ за придобиване на работещ бизнес, а именно чрез покупка на самото търговско дружество, чрез което се осъществява дейността, което се реализира чрез покупката на дружествените дялове или акциите (в зависимост от вида на търговското дружество – ООД /ЕООД/ или АД), представляващи 100 % от капитала му.

С настоящата статия ще направим опит да осветлим и втория способ за покупко-продажба на бизнес, а именно чрез придобиване на търговско предприятие.

За целта обаче най-напред следва да изясним законовото понятие за “предприятие”. По смисъла на Търговския закон „предприятие“ означава имуществото на търговеца, включващо в себе си:

⤿ задължения (пасиви) – заеми, кредити, обезпечения в полза на трети лица, задължения по договори с клиенти, доставчици, служители и т.н.;

⤿ фактически отношения – ноу-хау, търговски тайни, клиентска база, дистрибуторска мрежа и др.  

С договора за покупко-продажба на търговско предприятие цялото имущество на търговеца-продавач /ЕТ или търговско дружество/ или обособена част от него преминава в собственост на купувача – без последният да става собственик и на самото дружеството – продавач.
Именно това е и основната разлика между двата способа за покупко-продажба на бизнес, що се касае за продажба на цялото търговско предприятие, тъй като в този случай е налице прехвърляне в цялост на всички права, задължения и фактически отношения от продавача на купувача.  
 
В случаите на покупко-продажба само на обособена част от предприятието на търговец обаче, нещата стоят по по-различен начин, тъй като в тази хипотеза предмет на сделката е само и единствено имуществото, включено в прехвърляемата част от предприятието на търговеца.
Конкретен пример за продажба на обособена част от търговско предприятие можете да откриете в предходната ни статия Какво представлява покупко-продажбата на „работещ бизнес“ и какво предварително трябва да провери купувачът преди покупката – Lead Consult (leadconsult-bg.com). В разгледаната хипотеза купувачът ще придобие само и единствено имуществото (като съвкупност от права, задължения и фактически отношения) включено в бизнеса (обособената част от предприятието на търговеца – продавач), предмет на сделката.
С други думи – при покупка само на IT бизнеса – купувачът ще придобие само неговите активи, пасиви и фактически отношение, докато бизнесът с авточасти, ведно с неговите активи, пасиви и фактически отношения, ще останат част от предприятието на търговеца – продавач.
 
В практиката продажбата на търговско предприятие е предпочитаният способ при сделки между конкуренти, чрез които единият търговец изкупува предприятието на другия, включвайки го в своето собствено предприятие.
По този начин – вместо необходимостта от стопанисване на две отделни фирми, което е свързано с водене на отделно счетоводство и редица други затруднения /която необходимост ще е налице при използване на първия способ и закупуването на самото дружество/, при покупката на предприятие /в цялост или обособена част/ имуществото на купувача – това от преди сделката и това придобито по нея, се концентрира и става собственост на един единствен търговец, а именно на купувача.
 

              Екипът на Lead Consult ви препоръчва преди да се насочите към покупка на търговско предприятие да потърсите професионалисти със специализирани познания в областта на търговското право и конкретно при сделки с предприятия.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top