Покупката на недвижим имот, от Частен съдебен изпълнител или Държавен съдебен изпълнител

съдебен изпълнител lead consultПокупката на недвижим имот, изнесен на публична продан от Частен съдебен изпълнител или Държавен съдебен изпълнител, е възможност за сдобиване с недвижим имот на сравнително по-ниска цена от пазарната.

Всеки, който се е насочил към този начин за покупка на недвижим имот, следва да обърне внимание на няколко важни подробности:

Обявление за провеждане на публичната продан:

На първо място, продажбата на недвижим имот на публична продан се извършва от Частен съдебен изпълнител или Държавен съдебен изпълнител въз основа на Обявление за провеждане на публичната продан. Обявлението съдържа – описание на имота, описание на учредени вещни тежести върху имота, собственика му (длъжника по Изпълнителното дело), начална цена на имота, размер на задатъка за участие в търга, период за внасяне на задатъка и подаване на наддавателни предложения, дата, час и място на провеждане на търга.

Ако имота има ипотека?

Важно е да се отбележи, че след като един недвижим имот е закупен на публичен търг всички учредени ипотеки се заличават и купувачът получава един „чист“ имот от гледна точка на ипотеки. Но ако някое изискване на закона не е спазено или някое от лицата, имащи права върху имота, не са били страни по предходни прехвърлителни  сделки – то продажбата на публичен търг може да бъде атакувана в съда и да се обяви за недействителна.

За това е важно да се проучи не само как длъжникът е придобил имота, от кого го е придобил, но и дали не са налице пороци на предходни сделки. Собствеността и прехвърлянето на различни лица е като верига. Бъде ли нарушена някъде – тя се скъса. Тези нарушения са предвидените от закона изисквания за гарантиране и защита на правото на собственост.

 

Предварителното проучване на правния статут на недвижимия имот и проследяване на правото на собственост на длъжника е гаранция за сключването на успешна сделка.

В заключение: Важно е да се проучи дали лицето, което се явява като длъжник по изпълнителното дело и твърди, че е собственик на съответния имот, в действителност е такъв. Какви документи за собственост притежава, доказват ли те по безспорен начин правото му на собственост.

Законен ли е имотът, законен ли е строежът  – има ли всички необходими документи по строителството, въведен ли е в експлоатация. Ако имотът е собственост на повече от един собственик (съсобственост) – колко на брой са всички съсобственици и спазени ли са изискванията на закона в тези случаи?

Едва когато се отговори на всички тези въпроси и се даде ясен и точен отговор, подкрепен със съответните документи, можете да бъдете спокойни, че закупувате недвижим имот без рискове.

Не забравяйте, че всяка сделка е специфична и изисква, различен подход, набавянето на различни по брой и вид документи.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

 • Цялостно и детайлно проучване на правния статус на даден недвижим имот, изнесен на публична продан от Частен съдебен изпълнител или Държавен съдебен изпълнител;
 • Установяване на собствениците на имота, изследване дали върху имота има вписани тежести.
 • Подготовка на всички изискуеми документи, подаване на наддавателни предложения;
 • Явяване на публично наддаване за недвижим имот, изнесен на публична продан от Частен съдебен изпълнител или Държавен съдебен изпълнител;
 • Посредничество при завършване на процедурата по окончателното закупуване на недвижим имот при спечелване на публичен търг;
 • Консултиране при кандидатстването и получаването на финансиране (банкови кредити, финансов лизинг);
 • Подготовка на документи за учредяване и вписване на обезпечения върху недвижими имоти (договорни и законови ипотеки) подготовка на документи за други обезпечения, гарантиращи изпълнението по сделки за покупко-продажба, банков кредит и др. (особен залог на вземания, на съвкупност от вземания, на движими вещи, съвкупност от движими вещи; залог на търговско предприятие и на дружествени дялове; менителнични ефекти – запис на заповед и менителница; и др.);
 • Подготовка на проектодоговори за наем на недвижими имоти и вписването им в Агенцията по вписванията, подготовката на проектодоговори по Закона за устройство на територията между участниците в строителния процес (строители, възложители, строителни контрольори и т.н.);
 • Процесуално представителство по вещни дела /искове за собственост, искове за защита на владение, реституционни претенции и т.н./.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята, които са гаранция за това, че имотът Ви ще бъде проверен и в най-малките детайли, за да не дадете парите си на вятъра и/или да свързвате в бъдеще покупката с неприятни спомени. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.


За консултации, можете да се свържете с нас на:

 • ☎ Телефон: + 3598 888 33 600
 • ✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top