Какво е Прокурист?

Прокурист, според дефиницията му  в Търговския закон, е физическо лице,което търговецът упълномощава, за да управлява неговото предприятие срещу определено възнаграждение.

Прокурата  може да бъде дадена на повече от едно лице за отделно или съвместно упражняване.

 

Назначаване на прокурист:

Отношенията между прокуриста и търговеца се уреждат по силата на договор. За да бъде валидно подобно упълномощаване, то  трябва да бъде извършено с нотариално заверени подписи, а след това вписано от търговеца в търговския регистър, заедно с образец от подписа на прокуриста. Само след вписване в  регистъра, то има действие спрямо трети лица. Прокуристът се подписва като прибавя към фирматa своето име и добавка, която сочи прокурата.

 

Не може да бъде прокурист лице, което:

 • е  обявено в несъстоятелност;
 • което е било управител /член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години.

 

Права на прокуриста:

В качеството си на прокурист, физическото лице има право да :

 • осъществява всички действия и сделки, свързани с упражняването на търговската дейност (  договори за наем, замяна, заем, застраховки, предявяване на искове и др.);
 • да представлява търговеца, както и да упълномощава трети лица за извършване на определени действия.

 

Прокуристът няма право да:

 • упълномощи друг със своите права по закон;
 • да отчуждава недвижими имоти, собственост на търговеца  (освен, ако не е специално упълномощенот него);
 • да извършва каквито и да било действия, чрез които да бъдат променяни индивидуалните белези на търговеца.

 

Прекратяване на упълномощаването става чрез:

 • оттеглянето му от търговеца и вписване на оттеглянето в търговския регистър
 • представляваният търговец изгуби качеството си на такъв или фалира;
 • по взаимно съгласие;
 • при отказ на прокуриста;
 • с изтичане на уговорения срок, ако прокурата е срочна;
 • смъртта на търговеца или поставянето му под запрещение не е причина за прекратяване на упълномощаването.

 

Прекратяването на прокурата задължително трябва да бъде заявено в търговския регистър и едва след вписването на прекратяването, то е валидно и видно за трети лица.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top