Какви са задълженията ни след покупка/продажба на недвижим имот?

Какви са задълженията ни след покупка/ продажба на недвижим имот?Покупко – продажба на недвижим имот. Според разпоредбите на ЗМДТ всеки собственик на недвижим имот дължи ежегодно данък към съответната община по местонахождение на имота.

 

Размерът на дължимия данък е различен за всяка община, като е в диапазона от 0,1 до 4,5 хилядни от данъчната оценка на имота. Задължените лица (собствениците на имота) трябва да заплатят данъка на две равни вноски – първата до 30-ти май, а втората до 31-ви октомври.

При промяна на собствеността на имота по силата на договор за покупко – продажба на недвижим имот, замяна, дарение новият собственик (купувач) е задължен да впише новопридобития на негово име недвижим имот чрез подаване на Декларация по чл.14 от ЗМДТ, а предишният собственик (продавач) е задължен да отпише продадения недвижим имот чрез подаване на коригираща партидата декларация.

Тези задължения трябва да се изпълнят в 2-месечен срок от датата на настъпването на промяната в собствеността.  Ако лицата пропуснат този срок подлежат на санкциониране от властите чрез налагане на глоби. Техните размери са от 10 до 400 лева за физически лица и от 500 до 3000 лева за юридически лица.

При промяна на собствеността на имота по силата на наследяване наследниците отново имат задължението да впишат новопридобития на тяхно име недвижим имот чрез подаване на Декларация по чл.14 от ЗМДТ в 6-месечен срок от откриването на наследството (смъртта на наследодателя).

А ако наследяването е в следствие от завещание – наследниците (заветниците) имат задължение да впишат промяната в собствеността в 6-месечен срок от узнаването на завещанието. Това отново се осъществява чрез подаване на Декларация по чл.14 от ЗМДТ.

Важно:

  • Не се дължи данък за имоти, чиято данъчна оценка е в размер на и под 1680 лева;
  • Данъкът за основно жилище е в размер от 50% от сумата, изчислена за дължимия данък за това жилище;
  • Данък се дължи включително и за месеца, в който се е осъществила промяната/прехвърлянето на собствеността;

Не забравяйте, че всяка сделка е специфична и изисква, различен подход, набавянето на различни по брой и вид документи.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top