Задължения на новия собственик на недвижим имот

недвижим имот Lead consultСлед покупка на жилище или при всяка друга промяна на собствеността на имота по силата на договор за замяна, дарение или при наследяване новият собственик е задължен да прехвърли/регистрира нови партиди към дружествата, които предоставят комунални услуги. За София това са:

• „ЧЕЗ Електро България“ АД;
• „Софийска вода“ АД;
• „Топлофикация София“ ЕАД.

Практиката е наложила още при изповядване на сделката пред нотариус страните да подписват и Споразумителен протокол относно разпределянето на консумативите и предаване на владението на имота.

При промяна на собствеността на имота по силата на договор за покупко-продажба, замяна, дарение новият собственик (купувач) е задължен да впише новопридобития на негово име недвижим имот чрез подаване на Декларация по чл.14 от ЗМДТ, а предишният собственик (продавач) е задължен да отпише продадения недвижим имот чрез подаване на коригираща партидата декларация.

Тези задължения трябва да се изпълнят в 2-месечен срок от датата на настъпването на промяната в собствеността, а при наследяване в 6-месечен срок от откриването на наследството (смъртта на наследодателя). Ако лицата пропуснат този срок подлежат на санкциониране от властите чрез налагане на глоби. Техните размери са от 10 до 400 лева за физически лица и от 500 до 3000 лева за юридически лица.

Промяната в собствеността на имота трябва да се отрази и пред Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Важно при придобиване на недвижим имот:

• Не се дължи данък за имоти, чиято данъчна оценка е в размер на и под 1680 лева;
• Данъкът за основно жилище е в размер от 50% от сумата, изчислена за дължимия данък за това жилище;
• Данък се дължи включително и за месеца, в който се е осъществила промяната/прехвърлянето на собствеността;

Не забравяйте, че всяка сделка е специфична и изисква, различен подход, набавянето на различни по брой и вид документи.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

1. Изработка на Споразумителен протокол относно разпределянето на консумативите и предаване на владението на имота;
2. Прехвърляне/регистриране на нови партиди към дружествата, които предоставят комунални услуги;
3. Деклариране на недвижим имот в съответната община (подаване на Декларация по чл.14 от МДТ);

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top