Необходимите документи, при изповядване на сделка за покупко-продажба на недвижим имот

изповядване на сделка lead consultДокументи, при изповядване на сделка за покупко-продажба на недвижим имот

  1. Документ за собственост на продавача – нотариален акт;
  2. Удостоверение за наследници – при придобиване на имота по наследство от продавача;
  3. Данъчна оценка за съответния имот;
  4. Скица/Схема на недвижимия имот, ако имотът попада в кадастриран район;
  5. Лична карта и документи, удостоверяващи гражданското състояние на продавача;
  6. Декларации по чл.264, ал.1 от ДОПК – попълват се при нотариуса;
  7. Декларации по чл.25, ал.8 от ЗННД – попълват се при нотариуса;
  8. Квитанции за платени такси – изготвя се при нотариуса.

По искане от страна на купувача продавачът може да бъде задължен да представи и Удостоверение за наличието или липсата на тежести върху имота, което удостоверение се издава от Агенцията по вписванията, Имотен регистър.

Какво означава термина „тежест“: това могат да бъдат всякакви ипотеки, залози или други обезпечителни права или права на предпочитание, вещно право на ползване, вещно право на строеж, каквато и да е друга тежест с вещноправен характер, възбрана, съдебен спор, реституционна претенция, или договор за наем, право на общината или държавата да отчужди недвижимия имот въз основа на влязъл в сила устройствен план, както и каквото и да е друго право на трето лице, което ограничава пълното и необезпокоявано упражнение на правото на собственост, включително обещание или предварително споразумение за предоставяне на такива.

Ако сте в ролята на купувач, екипът на LeadConsult Ви съветва да изискате предоставянето на този документ за допълнителна сигурност.

Не забравяйте, че всяка сделка е специфична и изисква, различен подход, набавянето на различни по брой и вид документи.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top