Договор за наем

договор за наем lead consultСъщност и страни по договор за наем:

С договор за наем се предоставя ползването на един недвижим имот срещу заплащане на определена цена. Като страни по договора за наем са:

• наемодател – лицето, което предоставя имота за ползване;
• наемател – лицето, което ползва имота срещу задължение за плащане на определена цена.

Правната регламентация е разписана в чл.228 и следващите от Закона за задълженията и договорите.

Форма на договор за наем:

Няма изисквания за изготвяне на договора в определена форма. Практиката налага договорът да се изготвя в писмена форма, а ако страните желаят могат да заверят подписите си и датата на подписване пред нотариус и/или да впишат договора в Имотния регистър.

Предимствата на подписване на договора в писмена форма е, че при продажба на недвижим имот договорът остава в сила спрямо новия собственик като договор за наем без определен срок. Това означава, че договорът може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие, ако наемът се плаща ежемесечно, и с предизвестие от един ден, ако наемът се плаща ежедневно.

Предимствата на подписване на договора за наем пред нотариус (заверка на подписите на страните и датата) са, че при продажба на недвижим имот договорът е задължителен за новия собственик до предвидения в него срок, но не за повече от една година от продажбата на имота.

Предимствата на вписването на Договора в Имотен регистър са, че при продажба на недвижим имот договорът за наем остава в сила спрямо новия собственик за определения в него срок.

Основни положения при Договора за наем:

Дребни поправки – освен ако страните не се уговорят друго – дребните поправки, отнасящи се до повреди, които се дължат на обикновено употребление, като замърсяване на стени в помещенията, разяждане на кранове, на брави, запушване на комини и други такива, са за сметка на наемателя;

Обезщетение за причинени вреди – Наемателят дължи обезщетение за вредите, причинени през време на ползуването от имота, освен ако докаже, че те се дължат на причина, за която той не отговаря. Той дължи обезщетение и за вредите, причинени от лица от неговото домакинство или от неговите пренаематели;

Уведомяване за повреди и посегателства – Наемателят е длъжен да съобщава незабавно на наемодателя за повредите и посегателствата, извършени върху наетия имот;

Преотдаване под наем – Ако не е уговорено противното, наемателят може да пренаеме части от наетия имот без съгласието на наемодателя.

Автоматично продължаване на срока на договора за наем:

Ако след изтичане на срока на договора страните продължават да изпълняват задълженията си по него – наемателят плаща наемната цена, наемодателят я приема без възражения, то договорът се счита продължен за неопределен срок. Това означава, че договорът може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие, ако наемът се плаща ежемесечно, и с предизвестие от един ден, ако наемът се плаща ежедневно.

Всеки Договор за наем изисква различен подход в зависимост от вида на наемания имот, договореностите между страните и други специфики.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

1. Изготвяне на Договор за наем;
2. Преглед и консултация при подписване на Договор за наем.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top