Данъци в България

Данъци в България lead consult

Данъци в България

Българската данъчна система облага както юридическите, така и физическите лица с три основни групи данъци: преки, косвени, местни данъци и такси. Ето една схема на категориите данъци и повърхностна информация за това какво най-общо представляват те, какъв е размерът им и кои са данъчно задължените лица.

Преки данъци

  • Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба–  той е в размер на 10%. Данъчно задължени лица са местните юридически лица, включително и неперсонифицирани сдружения, извършващи стопанска дейност в страната, по отношение на своите печалби и доходи от всички източници в Република България и в чужбина. Чуждестранните юридически лица се облагат с данъци върху печалбите, реализирани чрез място на стопанска дейност в България, както и за доходите им с източник в страната.
  • Данък върху доходите на физическите лица  10%. Българските граждани подлежат на облагане с данък върху доходите им от източници в България и чужбина (включително бизнес като едноличен търговец), а доходите на чуждестранни физически лица, се облагат само ако те са придобити от източници в България.
  • Данъци, удържани при източника – в размер на 10%. Той се удържа от юридическото лице, начисляващо доходите, което след това внася удържания данък в държавния бюджет.

Косвени данъци

Сред косвените данъци най-популярен е Данъкът върху добавената стойност(ДДС)–  той е в размер на 20%. С данък върху добавената стойност се облагат възмездни облагаеми доставки на стоки или услуги, възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната, възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната, вносът на стоки и прочие.

Местни данъци и такси– те са подробно регламентирани в Закона за местните данъци и такси. Сред най-основните от тях са:

  • Данък върху недвижимите имоти
  • Данък върху превозните средства
  • Патентен данък
  • Данък при придобиване на имущества по възмезден начин
  • Данък за придобиване на имущества при дарение
  • Данък върху наследствата и т.н.

Като данъкоплатeц, всеки един от нас трябва да бъде добре осведомен в сферата на данъчното облагане. Информацията, описана по-горе, е само една минимална част от това, което трябва да знаем за категориите данъци в нашата страна. Ето защо е препоръчително да се посъветваме със специалисти в областта на счетоводството, които биха могли ясно и подробно да ни предоставят необходимата информация за всяка една от категориите данъци.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top