Търговец на едро на медицински изделия – с кого може да търгува

търговец на едро на медицински изделия leadconsult

За да можете да търгувате на едро с медицински изделия, най-важното, трябва разполагате с разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ (Изпълнителна Агенция по Лекарствата). Ако нямате това разрешение, вижте статията ни по темата – Как се регистрира търговец на едро на медицински изделия

След като сте търговец на едро на медицински изделия, регистриран по чл.77 от Закона за медицинските изделия, имате право да продавате тези изделия на лица, цитирани  в чл. 83 от същия закон (като извършвате търговските сделки с медицински изделия при спазване на изискванията за тяхното съхранение и разпространение), а именно:

✒ Други търговци на едро по смисъла на този закон;

✒ Лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и ветеринарномедицински заведения по Закона за ветеринарномедицинската дейност;

✒ Здравни заведения по чл. 21, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 3 от Закона за здравето;

✒ Ветеринарномедицинските аптеки;

✒ Дрогерии;

✒ Лица, които извършват дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания по Закона за хората с увреждания;

✒ Лица, притежаващи търговски обекти, в които се предлагат определени със заповед на министъра на здравеопазването или на оправомощен от него заместник-министър медицински изделия;

✒ Общини, органи на държавната власт и държавни институции, които провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки за доставка на медицински изделия;

✒ Учебни заведения;

✒ Лица, които са в процедура по изграждане и оборудване на бъдещи лечебни и здравни заведения, след получаването на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.

Също доста често срещана практика е индивидуална или групова лекарска практика, която желае да закупи и работи с медицински изделия в своето основно занятие. 

Вижте статията ни по темата: Как лекарска практика може да закупува, търгува и съхранява медицински изделия?

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top