Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

Изготвяне на отчети

 • Годишни и междинни отчети съгласно НСС и МСС
 • Изготвяне на отчети и справки за НСИ
 • Изготвяне на отчети за фирмени нужди :
  • разработени и предложени от фирмата
  • разработени и предложени от нас

 

Счетоводна отчетност

 • Счетоводна обработка на документите
  • на място в офиса на фирмата, в офиса на кантората или дистанционно
  • според изискванията и възможностите на клиента
 • Месечно и годишно счетоводно приключване
 • Изготвяне на счетоводни справки според конкретна нужда и при поискване от клиента
 • Изготвяне и подаване на декларации по ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗМДТ
 • Изготвяне на платежни документи :
  • на хартиен носител /изпращат се на клиента по имейл/
  • интернет банкиране
 • Изготвяне и представяне на справки и отчети пред БНБ.
 • Консултации по прилагане на СИДДО

 

ТРЗ и личен състав

 • Изготвяне на трудови договори и всички необходими документи съгласно трудовото законодателство
 • Изготвяне и подаване на уведомления към НАП за сключване, изменение и прекратяване на трудови договори
 • Изготвяне на разчетно-платежни ведомости, фишове за заплати, декларации обр. 1 и 6
 • Обработка и представяне на болнични листове пред НОИ
 • Консултации по Кодекса на труда и всички актове по неговото прилагане
 • Консултации по ЗЗБУТ, съвместна работа със службата по трудова медицина

 

Данъчна защита

 • Представляване на фирмата пред органите на НАП при извършване на проверки и ревизии
 • Изготвяне на възражения и жалби срещу издадени доклади и актове от НАП

 

Данъчно планиране

 • Данъчно планиране на дължимите данъците
 • Предварителена данъчна оценка на проекти и сделки

 

Други

 • Оценка на начина и правилността на водене на счетоводната отчетност, като и ефективността на работата на счетоводния отдел
 • Консултации при подбор на персонала от счетоводния екип
 • Консултации във връзка с правилата за документооборота
 • Управление и оптимизиране на работата на счетоводния екип на фирмата
 • Проектиране на програмни продукти за финансова и счетоводна отчетност, изготвяне на задание.

 

В зависимост от естеството на Вашия бизнес и документооборот ще изготвим индивидуална оферта за Вас.

 

Екипът на Lead Consult Ltd. Ви очаква!     

 

Свържете се с нас:

Tel: 0 888 833 408
e-mail:  office@leadconsult-bg.com

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top