Административно производство за регистрация на марки

регистрация на марки

Процедурата се отнася до регистрация на марки в Патентното ведомство на Република България.

Цел

Целта на административното производство по регистрация на марки е нейният притежател да придобие изключително право да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трето лице без негово съгласие да я използва в търговската дейност.

Правно основание


Закон за марките и географските означения (ЗМГО), (обн. ДВ, бр. 81 от 1999 г., попр. бр. 82 от 1999 г., изм. и доп. бр. 43 от 2005 г.)
Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения (обн. в ДВ, бр. 9 от 2000 г., изм. и доп. бр. 14 от 14.02.2006 г.), наричана по нататък наредбата, регламентират условията и реда за регистрация на марки.

Страни в производството


1. Компетентен орган да предоставя правна закрила на марките е Патентното ведомство на Р България.
2. Производството по регистрация на марки се образува с подаване на заявка от физическо или юридическо лице.
Правото на марка принадлежи на първия заявител . Правото върху марка може да принадлежи на едно или повече физически или юридически лица. Когато то принадлежи на две или повече лица, е налице съвместна марка – чл. 16.

За да се образува административно производство за регистрация на марки и издаване на свидетелство за регистрация, е необходимо да се подаде заявка за регистрация, която трябва да отговаря на изискванията на закона

Подаване и съдържание на заявката.

*Заявката за регистрация на марка, съгласно чл. 32 ЗМГО във връзка с чл. 2 от наредбата се подава в Патентното ведомство (ПВ) директно, по пощата или по телефакс в един екземпляр по образец на ведомството, напечатана или принтирана.

*Съгласно чл. 32 ЗМГО и чл. 10 от наредбата, заявката за регистрация на марка трябва да съдържа:
1. искане за регистрация;
2. името и адреса на заявителя;
3. изображението на марката, което трябва да бъде черно-бяло, ясно и годно за възпроизвеждане и да е в размер2 7/7см. Когато се иска регистрацията на марката да бъде цветна, и изображението трябва да бъде цветно (чл. 13 от наредбата);
4. списък на стоките и/или услугите, за които се иска регистрацията;
5. данни за представителя, когато има упълномощен. 6. адрес за кореспонденция, когато има посочен;
7. претенция за приоритет, когато има претендиран приоритет декларация за приоритет;
8. указание, че марката е триизмерна или звукова, когато се иска регистрация на такава марка;
9. претенция за цвят, когато се иска регистрация на марката в цвят. В този случай се описват цветът или цветовете, както и частите на марката, за които се отнася всеки цвят (чл. 12 от наредбата);
10. описание на марката и/или указване на словните елементи на марката и начина на изписването им – с букви на кирилица или на латиница;
11. подпис на заявителя или на неговия представител.

Всяка заявка постъпва в отдел “Формална експертиза” и се вписва във входящ регистър на заявките за марки с входящ номер и дата на подаване, ако са изпълнени изискванията на чл. 33 ЗМГО.

Когато заявката отговаря на тези изисквания и е подадена по телефакса, а оригиналът се получи след изтичането на едномесечния срок по чл. 2, ал. 2 от наредбата, за дата на получаване се счита датата на получаване на оригинала в ПВ.
Когато заявката е подадена на чужд език и в тримесечния срок по чл. 33, ал. 2 ЗМГО документите по нея не са представени на български език, за датата на получаване на заявката се счита датата на получаване на превода на документите.

За всяка заявка с установена дата на подаване отдел “ Формална експертиза”, съгласно чл. 18 от наредбата във връзка с чл. 36, ал. 2 ЗМГО, проверява дали е приложен документ за платени такси по чл. 32, ал. 6. Когато документът не е приложен, на заявителя се предоставя тримесечен срок за отстраняване на недостатъка. Ако в този срок таксите не бъдат платени, заявката се счита за оттеглена.

Когато отдел “Формална експертиза” установи недостатъци по заявката, заявителят се уведомява и му се предоставя тримесечен срок за отстраняването им (чл. 36, ал. 3 ЗМГО).

Всяка заявка, която отговаря на изискванията за формална редовност, се публикува в официалния бюлетин на Патентното ведомство. Публикацията се извършва в едномесечен срок след приключване на експертизата по чл. 36 и съдържа входящия номер, датата на подаване и приоритета, когато е претендиран такъв, данни за заявителя, вида на марката, претенции за цвят или цветове, класовете и списъка на стоките и услугите, за които е заявена – чл. 36а ЗМГО.

За всяка заявка, която отговаря на изискванията за формална редовност, в едногодишен срок след изтичането на срока по чл. 36б (двумесечния срок за подаване на възражения от трети лица) се извършва експертиза по същество в отдел “Марки и географски означения” и обхваща следните етапи, съгласно чл. 19 от наредбата:


1. Проучване на възражението, ако такова е постъпило.
2. Проучване на заявената марка по чл. 11 ЗМГО.

Сред предлаганите услуги от Lead Consult e регистриране на търговска марка както в ЕС, така и в целия свят.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята, които са гаранция за това, че имотът Ви ще бъде проверен и в най-малките детайли, за да не дадете парите си на вятъра и/или да свързвате в бъдеще покупката с неприятни спомени. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.


За консултации, можете да се свържете с нас на:

  • ☎ Телефон: + 3598 888 33 600
  • ✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top