Регистрация на Търговска марка

Какво е търговска марка:

  • Търговската марката представлява знак, който може да бъде представен  текстово, графично или комбинирано и чиято основна функция е да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица.
  • Правото върху марка се придобива чрез регистрацията й в Патентното ведомство на Република България, считано от датата на подаване на заявката за регистрация. Правото върху марка е изключително право, което включва правото на нейния притежател да я използва, да се разпорежда с нея и да забранява на трети лица да я използват без негово съгласие.

 

Регистрацията действа за срок от десет години, считано от датата на подаване на заявката и може да бъде подновявана неограничено.

Кой може да заяви търговска марка?

  • Търговска марка, могат да регистрират български физически и юридически лица, така и чуждестранни такива.
  • Закона за марките и географските означения не изисква заявителят непременно да е производствено или търговско предприятие, което да произвежда или търгува със стоките, съответно да извършва услугите, за които желае да регистрира марката.

 

Услугата на Lead Consult включва:

  • Извършваме предварително проучване за идентичност или сходство на марка и даване на становище от получения резултат;
  • Консултации във връзка с избора на класовете на стоките и услугите по международния класификатор;
  • Изготвяне и подаване на искане за регистрация на марка, представителство и водене на кореспонденция с Патентното ведомство в целия процес по регистрация.

 

Извършваме и  услуга по следене на всички заявки за търговски марки и подаване на опозиция в случай на идентичност или сходство.

Екипът на Lead Consult Ltd. Ви очаква!    

 

Свържете се с нас:

Tel: 0 888 833 408
e-mail:  office@leadconsult-bg.com

 

Scroll to Top