Регистрация на фондация

Какво е Фондация:

  • Фондацията е доброволнo обединение на физически или юридически лица.
  • Представлява самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, което преследва идеални цели, заложени в учредителния му акт.
  • Фондацията може да осъществява дейност в частна или обществено полза.
  • Фондацията може да се учреди от всяко българско или чуждестранно физическо и/или юридическо лице чрез дарение, което се предоставя с едностранен акт за дарение и с подписване на учредителен акт с нотариална заверка на подписите.

 

Услугата на Lead Consult включва:

  • Изготвяне на необходимите документи за учредяването.
  • Запазване на името на фондацията.
  • Регистрираме документите в окръжния съд по седалище на фондацията.
  • Ще Ви предоставим съдебно решение за регистрация.
  • Регистрираме фондацията в регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията.

 

Екипът на Lead Consult Ltd. Ви очаква!  

    

Свържете се с нас:

Tel: 0 888 833 408
e-mail:  office@leadconsult-bg.com
Scroll to Top