Регистрация на данъчен склад – изисквания към помещенията

регистрация на данъчен склад lead consult
Ако имате въпроси или желаете да Ви помогнем да лицензирате Вашият склад, можете да се свържете с нас за консултация или цялостна услуга.

 

Търговецът следва да разполага със собствени или наети помещения за извършване на производствените операции и за съхранението на акцизните стоки. Изискванията, на които трябва да отговарят помещенията, са регламентирани в ППЗАДС.

Данъчният склад за производство и складиране е недвижим имот и обхваща всички сгради и помещения, които се използват за производство, складиране и  подготовка за извеждане на акцизни стоки, помещенията за съхранение на суровини и други помещения и площи, които ги свързват, включително административните сгради и съоръженията.

Помещенията следва да отговарят на изискванията за сигурност и контрол, определени с Правилника за прилагане на закона (чл. 47, ал. 1, т. 7 от ЗАДС). За прилагане на разпоредбата на чл. 47, ал. 1, т. 7 от ЗАДС помещенията се ползват само от лицето, получило лиценз за управление на данъчен склад (чл. 28, ал. 1 от  ППЗАДС). В чл. 28, ал. 2 от ППЗАДС са регламентирани изискванията за сигурност и контрол, а именно:

–              данъчният склад трябва да е ограден, като помещенията и съоръженията не могат да са пряко свързани с такива извън данъчния склад;

–              достъпът до склада следва да се осъществява през определени входни и изходни контролно-пропускателни пунктове;

–              данъчният склад трябва да разполага с физическа охрана или сигнално-охранителна техника;

–              помещенията трябва да са подходящо обозначени чрез посочване на вида на извършваните в тях дейности;

–              всички външни прозорци, порти и огради трябва да бъдат осигурени със заключващи устройства;

–              помещенията и съоръженията следва да отговарят на специалните нормативни изисквания за тяхната експлоатация, включително на нормите и правилата за противопожарна безопасност;

–              в помещенията трябва да са монтирани средства за измерване, позволяващи контрола на постъпилите, произведените, складираните и изведените от данъчния склад акцизни стоки, отговарящи на изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им;

–              складът трябва да разполага с автоматизирана система за отчетност, позволяваща отчитането на количествата на постъпващите суровини и акцизни стоки, произведените, складираните и изведените от данъчния склад акцизни стоки;

–              съдовете и резервоарите в данъчния склад трябва да имат трайна идентификация и означаване върху тях на общата вместимост и търговското наименование на акцизната стока.

По отношение на помещенията, в които ще се извършва само складиране на акцизни стоки, те следва да отговарят на същите изисквания, като за тях е валидно правилото, че тези помещения следва да са обособени и да не са свързани пряко с други помещения извън данъчния склад.

Тук се налага едно допълнително уточнение, че транспортни средства и части от тях не могат да бъдат използвани като съдове и резервоари за съхранение в данъчен склад (чл. 28, ал. 5 от ППЗАДС). Не се счита за съхранение и използването/държането на транспортните средства в рамките на данъчния склад до приключването на операциите по разтоварване съгласно изискванията на ЗАДС.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top