Публикации

Промени в закона за Търговския регистър в сила от 01.01.2012

registration 150x150 Промени в закона за Търговския регистър в сила от 01.01.2012

Намаление на таксите за подаване на документи по електронен път. Като те не могат да са повече от  50% от  съответната такса, предвидена за подаване на заявления на хартиен носител.

Съгласно новия чл. 15, ал. 1, т. 2 от ЗТР, прокуриста също може да бъде заявител на промени по досието на търговеца.

Важна е промяната в чл. 17, ал. 2 от ЗТР, с който се въвежда изискване, заявленията за вписване и за заличаване на обстоятелства и заявленията за обявяване на актове да се подават от акционерните дружества и командитните дружества с акции само по електронен път.

Длъжностното лице по регистрация трябва да се произнесе незабавно след изтичане на три работни дни, от постъпването на заявления за вписване и заличаване в Търговския регистър, освен ако със закон не  е предвиден друг срок. Заявленията за  обявяване на годишните финансови отчети се разглеждат по реда на постъпването им, отделно от другите заявления.

Важно нововъведение е възможността за отстраняване на допуснати от заявителя непълноти без да се заплаща нова държавна такса, когато не е приложил всички изискуеми по закон документи или не е внесъл дължимата такса при подаване на съответното заявление. Длъжностното лице дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността. Указанията се оповестяват по електронната партида на търговеца, не по-късно от следващия работен ден от постъпването на заявлението в Търговския регистър. Заявителят може да изпълни указанията и да ги представи чрез заявление по образец, определен в наредбата по чл. 31. Длъжностното лице постановява отказ, ако тези указания не са изпълнени до изтичането на  тридневния срока.