Прекратяване регистрация на Търговски обект

Прекратяване регистрация lead consultКогато се закрива Търговски обект и имаме прекратяване на регистрация е желателно, да се уведомят съответните органи:

  1. Агенция по безопасност на храните – подава се заявление за прекратяване на дейност по образец и се връща оригиналното удостоверение.
  2. Агенция Митници – подава се придружително писмо (свободен текст ) и се връща самият лиценз в оригинал. До седем работни дни, се получава протокол за дерегистрация.
  3. Общината по местонахождение на обекта (за общините, които го изискват)- подава се придружително писмо (свободен текст ) и се връща самото удостоверение в оригинал. В зависимост от натовареността им се издава протокол или се дава входящ номер.

Заявленията за прекратяване на регистрация се подават лично от Управителя или от упълномощено от него лице  с нотариално заверено пълномощно. Всички документи се връщат в оригинал и придружителните писма, съдържат съответните атрибути, както и печат на дружеството.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top