Прехвърляне на търговско предприятие

Какво представлява Прехвърляне на търговско предприятие:

  • Търговското предприятие е съвкупност от права, задължения и фактически отношения, образувани в процеса на търговска дейност.
  • То може да се прехвърли в цялост-целият бизнес или като обособена част, само конкретна дейност.
  • Предприятието се прехвърля чрез сделка (продажба, замяна, дарение и т.н.).
  • Договорът за прехвърляне трябва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Пред нотариуса се представя проект на договора, придружен от счетоводния баланс на прехвърляното предприятие за последното тримесечие преди датата на прехвърлянето.
  • Когато с договора се прехвърля недвижим имот или вещно право върху такъв имот, пред нотариуса се представят и документи, удостоверяващи правото на собственост или вещното право на прехвърлителя. В този случай след вписване на прехвърлянето на предприятието в Търговския регистър, договорът се вписва и в Имотен регистър по местонахождение на имота.

 

Услугата на Lead Consult включва:

  • Изготвяне на договора за прехвърляне на търговско предприятие и всички други необходими документи
  • Организиране на нотариалната заверка на подписите пред нотариус
  • Изваждане на удостоверение за уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК на търговеца
  • Подаване на необходимите документите в Търговския регистър за регистрация на промяната
  • Вписване на договора в Имотния регистър при необходимост

 

Екипът на Lead Consult Ltd. Ви очаква!

    

Свържете се с нас:

Tel: 0 888 833 408
e-mail:  office@leadconsult-bg.com

 

Scroll to Top