Правни услуги

Търговско право:

 • Учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества
 • Регистрация на дружества чрез непарична вноска (апорт) на недвижим имот, движими вещи, търговско предприятие, търговскa маркa и други.
 • Промени, преобразуване, сливане, вливане, разделяне, отделяне
 • Процесуално представителство по искове, свързани със спорове между управителните органи и акционерите
 • Изготвяне на различни видове търговски договори
 • Сделки с търговски предприятия

Облигационно право:

 • Изготвяне на всякакви видове договори: покупко-продажба, замяна, дарение, заем, заем за послужване, наем, влог, договор за изработка, договор за съвместна дейност, договор за поръчка, комисионен договор, договор за гражданско дружество (ДЗЗД), спогодба, всякакви пълномощни, декларации и споразумения, нотариални покани
 • Консултации по повод сключване на договорите, действието на договорите, изпълнение и неизпълнение на договорите, недействителност, нищожност и унищожимост
 • Прекратяването на договорите, произтичащите от това правни последици, обезщетения и неустойки
 • Представителство, непозволено увреждане и неоснователно обогатяване
 • Прехвърляне на вземания и задължения – договор за цесия, договор за встъпване в дълг, договор за заместване в дълг
 • Погасяване на задълженията – прихващане, подновяване и опрощаване
 • Обезпечаване на вземанията – договор за поръчителство, договор за залог,договор за особен залог по Закона за особените залози и вписването му в Централния регистър на особените залози, ипотеки-законни и договорни
 • Погасителна давност

Вещно право:

 • Пълно изследване на собствеността и установяване на собствениците на недвижимия имот, предмет на сделка, включително правната му история, нотариалните актове за собственост, всички вписвания отнасящи се до имота в имотния регистър към Агенция по вписванията
 • Проучване на правен и регулационен статут на парцели, възможности за застрояване, ограничения при застрояването, застрояване срещу обезщетение, разчитане на скици и визи за застрояване
 • Участие в преговори и изготвяне на предварителни договори, окончателни договори под формата на нотариални актове и всякакъв друг вид документи свързани с придобиването или отчуждаването на недвижим имот,представителство пред нотариус, изчисляване на всички разноски по нотариалното прехвърляне – нотариални такси, местен данък, такса вписване
 • Пълна правна проверка на имота за вещни тежести – вписани ипотеки, възбрани, право на ползване, договори за наем, искови молби
 • Придобиване и изгубване право на собственост, придобиване на имот по давностно владение, ограничени вещни права – право на ползване, право на строеж, сервитути
 • Консултации свързани с етажната собственост по новия закон за етажната собственост

Наследствено и семейно право:

В областта на наследственото право:

 • Установяване кръга от наследници при наследяване по закон и при наследяване по завещание
 • Приемане и отказ от наследство и свързаните с това последици
 • Консултации при изготвяне на саморъчно и нотариално завещание, запазена и разполагаема част от наследството, с която наследодателя не може да се разпорежда с безвъзмездни сделки
 • Обявяване на саморъчно завещание
 • Делба на наследство

В областта на семейното право:

 • Консултации по повод на брак и уреждане на имуществените отношения във връзка с трите режима по семейния кодекс: разделност на имуществото, съпружеска имуществена общност и договорен режим (брачен договор)
 • Изготвяне на предбрачен договор, брачен договор при вече сключен брак, както и измененията на същите
 • Развод по взаимно съгласие, изготвяне на документите и приключване на делото в едно съдебно заседание
 • Консултации по семейно-правни въпроси във връзка с  издръжка на дете, когато няма сключен граждански брак, настойничество и попечителство

 

Авторско право, право на интелектуалната  и индустриалната собственост:

В областта на Авторското право и сродните му права:

 • Изясняване на носителите на авторско право, обектите на авторско право, съдържанието и времетраенето на авторското право и сродните му права
 • Преотстъпване на авторско право, изготвяне на издателски договор, договор за публично представяне или изпълнение, договор за публикуване в периодично издание и други договори свързани с авторското право и сродните му права
 • Изготвяне на становища относно правната възможност за защита на авторското право и сродните му права

В областта на индустриалната собственост:

 • Предварително проучване за идентичност и сходство на търговска марка, промишлен дизайн, изобретение и изготвяне на становища по резултатите от тези проучвания
 • Регистрация на търговска марка, промишлен дизайн, изобретение и географски означения
 • Представителство в целия процес по регистрация и водене на кореспонденция с Патентното ведомство на Република България
 • Изготвяне и подаване на опозиции срещу регистрацията на марки, които са сходни или идентични на по-ранно регистрирани марки, във връзка с новото изменение на закона
 • Изготвяне на становища и представителство относно правните възможности за защита на нарушени права върху обекти на индустриалната и интелектуална собственост

Конкурентно право:

Изготвяне на становища относно правните възможности за защита на нарушени права на търговци по Закона за защита на конкуренцията, които включват:

 • Обща забрана за нелоялна конкуренция
 • Увреждане на доброто име на конкурентите
 • Въвеждане в заблуждение
 • Забрана за заблуждаваща и сравнителна реклама
 • Имитация на стоки и услуги, на фирми, марки и географски означения, на домейни и интернет страници
 • Нелоялно привличане на клиенти
 • Забрана за разгласяване на производствени или търговски тайни

Трудово и осигурително право:

В областта на трудовото право:

 • Консултации по повод сключване на трудов договор
 • Прекратяването на трудов договор по взаимно съгласие, прекратяване на трудов договор с предизвестие или без предизвестие от работодател или работник, съкращаване на щата и произтичащите от това правни последици, права и задължения
 • Изготвяне на трудови договори, изясняване на спецификациите на някои договори, допълнителен труд, отразяване на работно време, отпуски и почивки, допълнителен трудов договор
 • Права, задължения на работници и работодател, дисциплинарно уволнение и други способи за прекратяване на трудово правоотношение, съдействие при разрешаване на трудовоправни спорове

В областта на осигурителното право:

 • Консултации относно трудов и осигурителен стаж, прилагане на европейските регламенти за социалното осигуряване
 • Консултации по повод обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване, обезщетения за майчинство
 • Задължително пенсионно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване

Административно право:

 • Обжалване на административни актове, наказателни постановления и данъчни актове
 • Обжалване на административни откази, действия или бездействия
 • Представителство в производства пред административни органи – общини, местна и централна администрация и други ведомства

Данъчно консултиране:

 • Данъчни консултации и планиране
 • Представителство пред данъчната администрация
 • Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top