Общи изисквания при извършване на търговска дейност в магазин

търговска дейност Lead consultПоставяне на обща информация за търговеца:

След като търговецът е регистрирал своя магазин, като търговски обект, трябва да постави на видно място в близост до входа на обекта постоянен надпис на български език с фирмата на търговеца. Надписът съдържа фирмата и адреса на управление на търговеца, работно време на търговския обект, името и фамилията на лицето отговорно за обекта.

На витрината на обекта могат да се поставят надписи на български език, указващи вида и наименованието му, както и наименованието на предлаганите стоки и услуги. Допуска се на витрините да се поставят надписи на чужд език само, ако те дублират надписите на български език или представляват търговска марка, фирмен знак (лого).

Работно време:

Когато търговският обект е затворен, търговецът обявява това на мястото, на което обявява работното време.Обявеното работно време е задължително за търговеца.

Поставяне на етикети:

Търговецът е длъжен да предлага на потребителя стоки с етикети на български език или и на български език, с изключение на случаите, когато информацията може да бъде предоставена чрез използването на широко разпространени символи, като пиктограми и други знаци, които са лесно разбираеми за потребителите или чрез използването на наименования за произход на стоките, които са общоизвестни.
Етикетът задължително съдържа информация за производителя и вносителя, ако стоката е от внос, за вида на стоката, нейните съществени характеристики, срока на годност и условията на съхраняването й и ако е необходимо указания за употреба.

Информацията, съдържаща се в етикета трябва да бъде разбираема, достъпна, ясна, лесна за отличаване и да не бъде подвеждаща! Това е важно условие за коректна търговска дейност.

Търговецът няма право да отстранява или променя етикетите, маркировките или друга информация дадена от производителя или вносителя, ако с това свое действие ще подведе потребителя. Когато видът на стоката не позволява поставянето на етикет, търговецът е длъжен да предостави на потребителя информация по друг подходящ начин.

Поставянето на цени:

Всеки търговец предварително поставя на видно място, в непосредствена близост до стоката нейната цена. Цената на стоката трябва да бъде посочена в левове за съответната мерна единица или за брой. Всеки търговец, който предлага услуги на потребителите е длъжен предварително да обозначи продажните цени на предлаганите от него услуги чрез ценоразпис, поставен на видно място в търговския обект.

Обявените цени трябва да бъдат недвусмислени, лесно разбираеми, ясно и четливо изписани и да не въвеждат потребителя в заблуждение.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top