Напускане на управител в ООД

напускане на управител lead consultНапускане на управител. Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Ако дружеството не заяви за вписване освобождаването на Управителя, той собственоръчно или чрез  упълномощено от него лице след изтичане на едномесечния срок, може да входира в Търговския регистър – самото уведомление за напускане, адресирано до дружеството и прието от овластено лице.

Това лице трябва да има право да получава и подписва документи адресирани до дружеството- собственик на капитала, друг управител или лице с изрично писмено пълномощно. Внасят се и декларация по чл.13.4, както и документ за внесена държавна такса.  След което Управителя се освобождава от длъжност. Овластяването и неговото заличаване имат действие по отношение на трети добросъвестни лица след вписването им.

В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа.

Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

Не може да бъде управител лице, обявено в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Не може да бъде управител и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

 

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top