Лицензиране на данъчен склад за внос (производство) на акцизни стоки

акцизни стоки данъчен склад lead consult

Акцизен склад, акцизни стоки – изисквания и процедура по лицензиране

 Ако имате въпроси или желаете да Ви помогнем да лицензирате Вашият склад, можете да се свържете с нас за консултация или цялостна услуга

Какво е акцизен(данъчен) склад за внос (производство) на акцизни стоки?

Aкцизни стоки са алкохолът и алкохолните напитки, тютюневите изделия, енергийните продукти и електрическата енергия.

Лицензиран складодържател е търговец по смисъла на Търговския закон, който е получил лиценз да произвежда, складира, получава и изпраща акцизни стоки под режим на отложено плащане на акциз.

Данъчен склад е място, където се произвеждат, складират, получават и изпращат акцизни стоки под режим на отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател по разпоредбите на ЗАДС.

Лицензиран складодържател може да бъде лице, което:

  1.  е търговец по смисъла на Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридическо лице, създадено въз основа на нормативен акт – в случаите, когато лицето е производител на акцизни стоки, или капиталово търговско дружество с регистриран и изцяло внесен капитал не по-малко от 500 хил. лв. – в случаите, когато лицето не е производител на акцизни стоки;
  2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
  3. се представлява от лица, които:

а) не са осъждани за престъпление от общ характер;

б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

  1. няма публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

За издаване на лиценз за управление на данъчен склад се подава писмено искане до директора на Агенция “Митници”, което следва да съдържа описание на извършващите се операции, вида на акцизните стоки и още други уточнения. Към него също се прилагат определени документи.

С едно искане може да се поиска издаването на лицензи за управление на повече от един данъчен склад. 

Лицензираният складодържател може да поиска да получава енергийни продукти на място или на места на директна доставка, различни от местонахождението на данъчния склад, по ред, определен в правилника за прилагане на закона

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top