Как се открива частна детска градина?

 

Как се открива частна детска градина lead consult

 

Всяко българско физическо или юридическо лице, което не е на бюджетна издръжка и ползва собствена или наета материална база има възможност да открие частна детска градина.

 

➤ Необходимите документи за това са, както следва:

➣ Молба до Министъра на образованието и науката;
➣ Документи, свързани с данни за кандидата;
➣ Документи, свързани с проекта за организация на предучилищното
възпитание и подготовка;


➤ Документи, свързани с материално-техническата база:


➣ акт за собственост или договор за ползване със срок най-малко от две учебни години, считано от учебната година на откриване;
➣ проект или заснемане на материалната база с обзавеждане, отговарящ на нормативите за проектиране на съответния вид детска градина;
➣ проект за преустройство или ново строителство с обзавеждане, отговарящо на нормативите за проектиране на съответния вид детска градина;
➣ обяснителни записки по всички части (архитектура, конструкция, водоснабдяване и канализация, електроснабдяване и отопление и вентилация), съобразени с нормативните изисквания и изготвени от лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност;
➣ хигиенно заключение за проектна документация от органите на държавния санитарен контрол;
➣ писмено становище по проектната документация от органите на пожарна и аварийна безопасност;
➣ санитарно разрешително, издадено от съответния териториален орган на санитарен контрол;
сертификат за съответствие с нормативните изисквания за пожарна безопасност, издаден от съответните органи на пожарна и аварийна безопасност или становище за разрешаване ползването на обекта по предназначение, издадено от органите на пожарна и аварийна безопасност;
➣ разрешение за ползване, издадено от съответния компетентен орган, или удостоверение, издадено от съответната общинска (районна) администрация, че обектът може да се ползва по предназначение.


Документи за осигуряване на медицинското обслужване на децата: договор с медицински специалист и копие от документ, удостоверяващ завършено образование, придобита професионална квалификация и специалност на медицинското лице, страна по договора; Документи за платена държавна такса;

 

Заплащане на такси, съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на образованието и науката.

➤ Съответните такси свързани с цялостния процес са:

➣ За разглеждане на искане за откриване или преобразуване на частна детска градина се събира такса 100 лв.

➣ За издаване на разрешение за откриване или преобразуване на частна детска градина или частно училище и промени в него се събира такса 30 лв.

➣ За приемане на решение за откриване или преобразуване на частна детска градина или частно училище се събира такса 10 лв.

➤ Предварителната подготовка за започване процедурата по откриване на частна детска градина се състои от следните етапи:

  1. Изготвяне на проект на договор за обучение;
  2. Изготвяне на проект на учебна програма;
  3. Към акта за собственост или наета материална база се прилагат документите, свързани с материално-техническата база;
  4. Осигуряване на медицинско обслужване на децата
  5. Изготвяне на сведения за директора и учителския състав;
  6. Изготвяне на печат на детската градина;

След подаване на всички необходими документи, Министърът на образованието и науката в 1-месечен срок издава заповед, с която разрешава или отказва да разреши осъществяването на дейността на частна  детска градина.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top