Как да си отворя кафене?

 1. Как да отворя кафенеЗадължително, трябва да имате регистрирана фирма- ЕТ, ЕООД/ООД
 2. Задължително трябва да имате договор за наем или документ за собственост на помещението
 3. Регистрация по закона за ДДС
 4. Да закупите касов апарат, с връзка към НАП
 5. Да откриете фирмена банкова сметка – за некешови плащания
 6. При необходимост – промяна предназначение на помещение и издаване на документ за въвеждане в експлоатация
 7. Издаване на сертификат за противопожарна безопасност
 8. Сключване на договор със „Служба по трудова медицина” и извършване от тях на съответните задължителни замервания
 9. Издаване и заверка на личните здравни книжки на служителите в заведението и извършване на профилактичните задължителни прегледи и имунизации
 10. Назначаване на служителите на трудови договори и попълване на трудовите им книжки
 11. Извършване на Категоризация на заведението
 12. Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за храните /ОДБХ/ – за обекти търгуващи с храни
 13. Издаване на Удостоверение за търговия с тютюневи изделия
 14. Регистрация на работно време на стационарен търговски обект към съответната община по местонахождение на обекта
 15. Сключване на договор с фирма за ДДД
 16. Сключване на договор за счетоводно обслужване
 17. Изготвяне на система за добри производствени и хигиени практики
 18. Снабдяване с необходимите книги и дневници за самоконтрол и регулярното им попълване
Scroll to Top