Как да отворя аптека?

отворя аптека

Кой може да отвори аптека:

Физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на държава членка, което е сключило трудов договор или договор за управление на аптеката с магистър-фармацевт, а в предвидените по закона случаи – с помощник фармацевт, като на територията на Р България може да открие не повече от 4 аптеки.

Необходими документи:

 • Трудов договор или договор за управление на аптеката, сключен с магистър-фармацевт или помощник- фармацевт (оригинал или заверено копие)
 • Нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование на магистър-фармацевтът, посочен за ръководителя на аптеката
 • Нотариално заверено копие на трудова книжка или удостоверение за трудов стаж, издадено от последния работодател, от които да е видно, че магистър-фармацевтът, посочен за ръководител на аптеката има придобит трудов стаж в размер на повече от 1 година
 • Медицинско свидетелство на магистър-фармацевта, съответно на помощник фармацевта, посочен за ръководител на аптеката (оригинал или нотариално заверено копие)
 • Удостоверение за вписване в регистъра на Регионалната колегия на Българския фармацевтичен съюз – за магистър-фармацевта, посочен за ръководител на аптеката (оригинал или нотариално заверено копие)

Особености:

 • За издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, която се открива в населено място с население под 10000 жители се изисква и документ, издаден от кмета на съответната община, удостоверяващ броя на жителите на съответното населено място.
 • В населено място, на чиято територия няма открита аптека  може да се издаде разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека с ръководител помощник-фармацевт или магистър-фармацевт с по-малко от една година трудов стаж, като се изисква и писмо от кмета на населеното място, че няма друга аптека и няма кандидат магистър-фармацевт с повече от една година стаж за ръководител на аптеката

Такси:

Таксата се внася в касата на Изпълнителна Агенция по лекарствата (ИАЛ) или се превежда по банков път по сметката на ИАЛ, като документът за платена държавна такса се заверява в счетоводството на ИАЛ.

 • При първоначална регистрация – 1 000 лв
 • При промяна на наименованието, вида на търговеца, седалището и адреса на управление на лицето, получило разрешение – 250 лв.
 • При промяна на името на ръководителя на аптеката – 250 лв.;
 • При промяна на адреса на аптеката – 500 лв.;
 • При промяна на дейностите, които ще се извършват в аптеката – 500 лв.

Разрешението/ отказът е връчва в деловодство на ИАЛ лично на заявителя или на лице, упълномощено от него лице.

Минимални изисквания за обзавеждане и оборудване на аптека.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top