Изисквания за откриване на дрогерия

откриване на дрогерия Lead consult

Какви са изискванията за откриване на дрогерия?

 

Устройство на дрогерията:

 1. Дрогерии могат да се откриват в помещения със самостоятелен вход, разположени на първи надземен етаж, с осигурен достъп за инвалиди.
 2. Минималната обща площ на дрогерията е 30 кв. м и светла височина на помещенията не по-малко от 2,50 м.
 3. Стените, подовете и таваните на помещенията трябва да бъдат гладки и лесни за почистване. Подовото покритие на помещенията трябва да бъде устойчиво на износване и позволяващо влажно почистване и дезинфекция.
 4. В санитарния възел стените на височина 2 м се покриват с водоустойчиво покритие, позволяващо влажно почистване и дезинфекция.
 5. Дрогерията има следните помещения: приемно, складово и санитарен възел, функционално свързани помежду си.
 6. Дрогерията се обзавежда с рафтове, стелажи и шкафове с гладки повърхности, позволяващи влажно почистване и дезинфекция.
 7. Различните видове продукти  – лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки, храни със специално предназначение, козметични продукти и биоциди, се разполагат в приемното и в складовото помещение на дрогерията в отделни сектори.
 8.  Дрогерията разполага с метални шкафове или бункери за съхранение на леснозапалими продукти.
 9.  Дрогерията разполага с хладилници за термолабилните продукти.

Организация на работата в дрогерията

Лицето, получило удостоверение за регистрация на дрогерия, е длъжно да:

 1. Обособи в приемното и в складовото помещение на дрогерията отделни сектори за лекарствените продукти, медицинските изделия, хранителните добавки, храните със специално предназначение, козметичните продукти и биоцидите;
 2. Осигури съхранението на лекарствените продукти при условията, посочени върху опаковката им;
 3. Осигури съхранението на медицинските изделия, на продуктите и стоките със значение за здравето на човека съгласно условията, определени от производителя;
 4. Осигури съхранението на лекарствените продукти, медицинските изделия, продуктите и стоките със значение за здравето на човека, показали несъответствие с изискванията за качество и/или безопасност, блокирани партиди, партиди с изтекъл срок на годност, с повредени опаковки или със съмнения за произхода, на специално обособено за целта място в складовото помещение, с трайно обозначение;
 5. Организира система за блокиране и изтегляне на лекарствени продукти и медицински изделия, показали несъответствие с изискванията за качество, безопасност и ефикасност, съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и Закона за медицинските изделия (ЗМИ).
 6. Осигури квалифициран персонал
 7. Изисква разрешението за дейността на търговците, от които се снабдява;
 8. Осигурява работно облекло и обувки за персонала;
 9. Обяви работното време на дрогерията на видно място на входната врата;
 10. Осигурява безпрепятствен достъп до помещенията на дрогерията на органите за държавен контрол, определени в нормативен акт;

Ръководителят на дрогерията е отговорен за:

 1. Цялостната организация и контрола на работата в дрогерията;
 2. Снабдяване с лекарствени продукти, медицински изделия, продукти и стоки със значение за здравето на човека, като осигурява необходимата документация за това;
 3. Съхранението, срока на годност и качеството на лекарствените продукти, медицинските изделия, продуктите и стоките със значение за здравето на човека;
 4. Блокирането и изтеглянето на лекарствените продукти, медицинските изделия, продуктите и стоките със значение за здравето на човека;
 5. Воденето на температурен дневник, в който се вписват ежедневно температурата на помещенията и хладилника/хладилниците;
 6. Осигуряването на професионална информация и справочна литература, свързана със:

а) нормативните актове, регламентиращи дейността на дрогериите;

б) информация за начина на употреба и съхранението на продуктите

в) блокирането и изтеглянето на продуктите

    7. Ежедневното влажно почистване и дезинфекция на работните повърхности, подовете на всички помещения и стените на санитарния възел на дрогерията. 

Ръководителят на дрогерията е длъжен да съхранява в дрогерията и да предоставя на контролните органи при поискване следните документи: 

 1. Удостоверението за регистрация на дрогерията;
 2. Копие от документите за правоспособност и трудовите договори с работещите в дрогерията лица;
 3. Фактурите, с които са закупени лекарствените продукти, медицинските изделия и продуктите и стоките със значение за здравето на човека;
 4. Книга за хигиенното състояние на дрогерията, в която контролните органи по чл. 267, ал. 2 ЗЛПХМ отразяват резултатите от извършените проверки;
 5. Копия от протоколите на извършени предходни проверки от контролните органи.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top