Издаване на акциз за търговия с алкохол и тютюневи изделия

Търговия с алкохол:

Търговия с алкохол в магазин, вече не подлежи на специален контрол и не е необходимо издаването на акциз. Отпадна изискването търговеца да е задължително регистриран по ДДС, за да може да осъществява търговия с тютюневи изделия.

Търговията с тютюневи изделия:

За търговията с тютюневи изделия трябва да се получи разрешение от съответната митническа служба.  Издаването на разрешителното е освободено от такса, също така няма и месечна или годишна такса за поддържане на разрешителното.

За търговията с тютюневи изделия се подава искане към съответната митническа служба.

Всички документи на които не се прилагат копия, се заверяват с печат на фирмата, подпис на титуляра или упълномощеното от него лице и текст “Вярно с оригинала”.

След входирането и при одобрение на документите се преминава към проверка на място. При несъответствие или при липса на даден документ, се връчва искане за допълнително предоставяне на документи,  което трябва да бъде изпълнено в 7 дневен срок.

Проверката, която се осъществява на място в обекта, е за да удостовери че помещението не е в близост до детски градини и  училища, че тютюневите изделия се продават отделно от хранителните стоки, в специално обособено за това място.

Scroll to Top