Продажба или наследяване на дружествен дял

Какво представлява Продажба на дружествен дял:

  • Дружественият дял e участието на съдружник в ООД, който му дава право да получи част от имуществото на дружеството.
  • Дружественият дял се прехвърля с продажба, замяна, дарение или друга сделка, единственото условие е договорът по прехвърлянето да е в писмен вид с нотариална заверка на подписите.
  • Прехвърлянето на дял между съдружници се извършва свободно, а на външно лице, с решение на общото събрание, взето с мнозинство -повече от 3/4.

Какво представлява Наследяване на дружествен дял:

Когато съдружник в ООД почине, неговите наследници могат да избират между две възможности:

  • Да подадат молба до дружеството, че желаят да станат съдружници, в която молба посочват, че приемат условията на дружествения договор;
  • Да получат полагащия им се дял от имуществото на дружеството, който се изчислява въз основа на счетоводния баланс на дружеството към края на месеца, през който е починал съдружника.

Услугата на Lead Consult включва:

  • Изготвяме всички необходим документи
  • Подаваме необходимите документите  в Търговски регистър
  • Изготвяме протокола от общото събрание, договора за прехвърляне на дялове и всички други необходими документи
  • Организираме нотариалната заверка на подписите при нотариус
  • Предоставяме Ви актуално състояние с вписана промяна
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top