Lead Consult

Какво е трудова медицина?

Изготвяне на оценка на условията на труд и на работните места, определени от работодателя  и  оценка на риска на работното място, което включва: Оглед на работните места и помещения Изготвяне на план програма за оценка на риска по работни места Извършване на специализирани измервания на факторите на работната среда – осветление, микроклимат, шум, вибрации, електромагнитни […]

Какво е трудова медицина? Прочети още »

Издаване на електронни удостоверения от Търговския Регистър

Удостоверенията за актуално състояние за пререгистрираните фирми се издава от Агенцията по вписванията – Търговски Регистър.

Издаване на електронни удостоверения от Търговския Регистър Прочети още »

Електронни услуги, извършвани от Търговския регистър

В Търговския Регистър, по електронен път с електронен подпис, могат да се извършват следните услуги: Подаване на заявление по образец в Търговския регистър за вписване или заличавне на обстоятелства и обяване на актове, относно търговци и клонове на чуждестранни търговци (за регистрация на фирма) Искане за назначаване на вещи лица за оценка на непарични вноски в

Електронни услуги, извършвани от Търговския регистър Прочети още »

Напускане на управител в ООД

Напускане на управител. Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо

Напускане на управител в ООД Прочети още »

SMS оповестява за настъпила входяща регистрация по досието на съществуващ търговец в Търговския регистър

Потребителят получава уведомителни съобщения за постъпили входящи регистрации по партидите на търговци, чиито Единен идентификационен код (ЕИК) е посочил при регистрацията (не повече от 10 фирми).За ползване на услугата е необходима регистрация. След успешна регистрация е необходима активация на услугата. При регистрация е необходимо да попълните следната информация в контактна форма: Номер на мобилен телефон,

SMS оповестява за настъпила входяща регистрация по досието на съществуващ търговец в Търговския регистър Прочети още »

Правен речник

Авал – менителнично поръчителство по търговското право, което се дава на трето лице, често банка  за цялата или част от номиналната стойност на менителницата. Авал се дава от лице с доказана платежоспособност, с което се увеличава надеждността на менителницата и се улеснява нейното обръщение. Авалът е особено поръчителство по менителничната сделка и е адресирано до

Правен речник Прочети още »

Часове за обработка на преводите по БИСЕРА

Преводите по БИСЕРА се обработват 3 пъти на ден, а именно в 10:00 ч., в 13:30 ч. и в 16:00 ч. В тези часове БИСЕРА ще подава заявки за сетълмент.

Часовите рамки за изпълнение на едно нареждане за кредитен превод е:

Часове за обработка на преводите по БИСЕРА Прочети още »

ePay.bg е новата платежна система, която обслужва Агенция по вписванията

От 01.12.2013 година, системата за електронно разплащане на регистрите, обслужвани от Агенция по вписванията се поема от оператор ePay.bg. Това се наложи след като ebg.bg преустанови дейност в края на месец Ноември.

ePay.bg е новата платежна система, която обслужва Агенция по вписванията Прочети още »

Проверка за свободно име на фирма

В полето Справки, избирате Права върху фирма и записвате на български език избраното от вас име без да изписвате правната му форма.

Проверка за свободно име на фирма Прочети още »

Полезни връзки, съдилища, регистри

Полезни връзки: Народно събрание – http://www.parliament.bg/Президент на Република България- http://www.president.bg/Министерски съвет – http://www.government.bg/Министерство на правосъдието – http://www.justice.government.bg/new/Национален институт на правосъдието – http://www.nij.bg/Европейско законодателство – http://eur-lex.europa.eu/bg/index.htmДържавен вестник – http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces Съдилища: Върховен касационен съд – http://www.vks.bg/Върховен административен съд – http://www.sac.government.bg/Софийски апелативен съд  – http://acs.court-bg.org/Апелативен съд  Бургас – http://www.bgbas.org/Апелативен съд Варна – http://www.appealcourt-varna.org/Апелативен съд Пловдив – http://www.apelsad-pd.bg/Апелативен съд Велико Търново – http://vtac.court-bg.org/Окръжен съд Варна – http://varna.court-bg.org/Окръжен съд Пловдив – http://www.os-plovdiv.com/Окръжен съд Пазарджик –http://www.court-pz.info/Окръжен съд

Полезни връзки, съдилища, регистри Прочети още »

Scroll to Top