Lead Consult

Задължения на новия собственик на недвижим имот

След покупка на жилище или при всяка друга промяна на собствеността на имота по силата на договор за замяна, дарение или при наследяване новият собственик е задължен да прехвърли/регистрира нови партиди към дружествата, които предоставят комунални услуги. За София това са: • „ЧЕЗ Електро България“ АД;• „Софийска вода“ АД;• „Топлофикация София“ ЕАД. Практиката е наложила […]

Задължения на новия собственик на недвижим имот Прочети още »

Договор за наем

Същност и страни по договор за наем: С договор за наем се предоставя ползването на един недвижим имот срещу заплащане на определена цена. Като страни по договора за наем са: • наемодател – лицето, което предоставя имота за ползване;• наемател – лицето, което ползва имота срещу задължение за плащане на определена цена. Правната регламентация е разписана

Договор за наем Прочети още »

Как българско търговско дружество да бъде разпознаваемо в ЕС?

След учредяване на българско търговско дружество в Търговския регистър се генерира уникален номер, наречен ЕИК. Вашите партньори и клиенти от ЕС могат да проверят дали търговското Ви дружество е действително чрез електронна платформа – http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=bg За да се впише ЕИК номера в тази електронна платформа даденото Българско Търговско дружество трябва да се регистрира по ДДС

Как българско търговско дружество да бъде разпознаваемо в ЕС? Прочети още »

Издаване на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти

    Кой може да осъществява търговия на едро с лекарствени продукти? Физическо или юридическо лице, притежаващо разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от регулаторен орган в съответната държава членка на ЕС и разполагащо със складови помещения на територията на Република България; Физическо или юридическо лице, регистрирано по Закона за търговския регистър,

Издаване на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти Прочети още »

Какво е договор за консигнация?

Договорът за продажба на консигнация не е уреден изрично от Търговския закон или от Закона за задълженията и договорите, но е широко приложим в сферата на търговията със стоки. Какво е Договор за продажба на консигнация Най-общо казано с този вид договор се уреждат взаимоотношенията за извършване на продажба на стоки срещу възнаграждение за продавача.С

Какво е договор за консигнация? Прочети още »

Прехвърляне на предприятие на едноличен търговец (ЕТ)

Какво е ЕТ? Всяко едно физическо лице с постоянен адрес в Република България може да се регистрира като Едноличен търговец или за краткост „ЕТ“. Търговското качеството на едно физическо лице разширява неговата правоспособност, като му дава правото да извършва търговски сделки и да организира работата си по търговски начин. Това означава, че всички права и

Прехвърляне на предприятие на едноличен търговец (ЕТ) Прочети още »

Направете правилен избор за наименование на вашата фирма

„Как да се казва фирмата ми?“ Несъмнено това е един от първите въпроси, които си задава всеки един, предприел откриването на свое собствено търговско дружество. Свободата да изберете наименование изцяло по ваш избор, чрез което да популяризирате своята дейност, е привидна. Съществуват някои ограничения, с които трябва да се съобразите, така че вашето дружество да

Направете правилен избор за наименование на вашата фирма Прочети още »

Регистрация на търговска марка за европейския съюз

  Всеки бизнес има своя отличителна марка. Чрез нея клиентите и потребителите разпознават стоките и/или услугите, предлагани от търговеца. Марката (логото) е разпознаваемият елемент на всеки успешен бизнес. Марката може да се притежава от физическо лице, гражданин на Европейския съюз с постоянен адрес в страна, членка на ЕС, или от юридическо лице – търговско предприятие,

Регистрация на търговска марка за европейския съюз Прочети още »

Регистрация и издаване на удостоверение за осъществяване на туроператорска и агентска дейност

Какво е Туроператорска дейност? Туроператорска дейност е организирането на групови и/или индивидуални туристически пътувания с обща цена, предлагани за продажба, пряко или посредством туристически агент с цел туризъм, отдих, развлечение, бизнес, участие или посещение на прояви и събития с културен и опознавателен характер, на конгресни и делови събития или с друга цел. Какво е Туристическа агентска дейност?

Регистрация и издаване на удостоверение за осъществяване на туроператорска и агентска дейност Прочети още »

Регистрация на търговско дружество за търговия със злато и скъпоценни камъни

Извършването на търговия със злато и скъпоценни камъни се регулира от Министерство на икономиката, Валутния закон и Наредба за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие.

Регистрация на търговско дружество за търговия със злато и скъпоценни камъни Прочети още »

Scroll to Top