Lead Consult

Регистрация на лого

Лого също логотип е графичен елемент или емблема, представящ по определен начин корпорация, институция, сдружение, организация, търговски продукт или дори отделна личност. Логата са или изцяло графични (символи или икони) или с придружаващ текст, интегриран като част от логото. Често в средствата за масова комуникация думата лого се използва като синоним на понятията търговска марка […]

Регистрация на лого Прочети още »

Откриване на амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ

Откриване на амбулатория. Видове амбулатории: Ако сте лекар и сте решили да практикувате своята професия самостоятелно, осъществявайки извънболнична дейност, Вие имате възможността за откриване на  амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ или амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ. Ако пък сте лекар по дентална медицина, можете да отворите свой дентален кабинет.

Откриване на амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ Прочети още »

Регистрация в Камарата на строителите, след промени в ЗУТ

  Нови изисквания след промени в ЗУТ свързани с регистрация в камарата на строителите: След внесените промени в Закона за устройство на територията и Закона за Камарата на строителите, на вписване в Централния професионален регистър, който се поддържа от Камарата на строителите вече подлежат и всички строители на жилищни и вилни сгради над 100 кв.м. Това

Регистрация в Камарата на строителите, след промени в ЗУТ Прочети още »

Защита на домейн и онлайн магазин чрез регистрация на Търговска марка

Целта на домейн имената е да се означат ресурси или услуги в онлайн пространството, които имат собствено уникално име, но трябва също да отговарят на определени изисквания. Във връзка новите промени и изисквания за употреба и стопанисване на онлайн магазини, доста юридически лица, желаят да защитят собствеността върху домейна, който използват. Какво да направим за

Защита на домейн и онлайн магазин чрез регистрация на Търговска марка Прочети още »

Онлайн търговия с медицински изделия

  Електронната търговия се състои в купуването и продаването на продукти и услуги чрез електронни системи като Интернет. Онлайн търговията използва глобалната мрежа и уеб страници, като може да използва и други технологии като имейли или мобилни приложения. Обемът на търговията, която се осъществява електронно, първоначално нараства с широкото разпространение на Интернет, както и развитието

Онлайн търговия с медицински изделия Прочети още »

Откриване на медицински център

Откриване на медицински център. Какво е медицински център? Медицински център или медико-дентален център е лечебно заведение, в което осъществяват специализирана извънболнична помощ не по-малко от трима лекари и/или трима лекари по дентална медицина с различни признати специалности. Изисквания към помещението Препоръчителният статут на помещението, в което ще бъде разположен центърът, е лечебно заведение/стоматологичен кабинет/дентален кабинет.

Откриване на медицински център Прочети още »

Вписване в Централния професионален регистър на строителите

    Компетентен орган: ➠ Камара на строителите в България   Задължение за вписване Централния професионален регистър на строителите: ➠На вписване в Централния професионален регистър на строителите подлежат всички строители, които изпълняват строежи на територията на Република България от първа до пета категория съгласно чл.137, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)  или отделни

Вписване в Централния професионален регистър на строителите Прочети още »

Учредяване на Фондация

Учредяване на Фондация. Какво представлява Фондацията? Фондацията е вид юридическо лице с нестопанска цел, което се учредява по правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и от 01.01.2018 г. се вписва в новия Регистър на юридическите лица с нестопанска цел (Регистър ЮЛНЦ) към Агенция по вписванията, от където се генерира и уникалния му

Учредяване на Фондация Прочети още »

Учредяване на Сдружение

Учредяване на Сдружение. Какво представлява Сдружението? Сдружението е вид юридическо лице с нестопанска цел, което се учредява по правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и от 01.01.2018 г. се вписва в новия Регистър на юридическите лица с нестопанска цел (Регистър ЮЛНЦ) към Агенция по вписванията, от където се генерира и уникалния му

Учредяване на Сдружение Прочети още »

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Регистрация на Сдружения и Фондации: С влизане в сила от 01.01.2018 г. на промените в няколко закона се създава Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в който ще се регистрират юридическите лица с нестопанска цел, а именно – Сдружения и Фондации. Според целите, за които са учредени, Сдружения и Фондации биват два вида – в

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел Прочети още »

Scroll to Top