Lead Consult

Как лекарска практика може да закупува, търгува и съхранява медицински изделия?

Добре известно е, че това право имат аптеките и дрогериите, но освен тях, тази възможност имат и МЕДИЦИНСКИТЕ ЛИЦА на индивидуална или групова медицинска практика на основание чл. 83а от Закона за медицинските изделия. Трябва да отговарят на следните критерии: 1. Да притежавате необходимата квалификация и медицинско образование 2. Да имате регистрирана фирма ЕООД/ООД, която да отговаря на определени изисквания за наименование и […]

Как лекарска практика може да закупува, търгува и съхранява медицински изделия? Прочети още »

Подновяване на годишен абонамент към Камара на Строителите

Камара на строителите в България (КСБ) е независима, доброволна, професионална oрганизация, действаща като официален представител на строителните фирми в България. Камарата е юридическо лице, създадено през 2006 г. на основание на Закона за камарата на строителите* и е универсален правоприемник на сдружението по ЗЮЛНЦ Българска строителна камара, която понастощем обхваща над 2 800 членове, сред

Подновяване на годишен абонамент към Камара на Строителите Прочети още »

Сключване на договор с НЗОК (националната здравноосигурителна каса) за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ

За да може да сключите договор с НЗОК (Националната здравноосигурителна каса) трябва да отговаряте на определени условия, а именно: 1.     Да имате регистрирана фирма ЕООД/ООД (в случай че нямате такава можем да ви помогнем с регистрирането й) – като са спазени определени изисквания за наименование и предмет на дейност при регистрация на дружеството. 2.     Фирмен печат. 3.     Диплома и

Сключване на договор с НЗОК (националната здравноосигурителна каса) за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ Прочети още »

Издаване на разрешение за търговия на едро с медицински изделия

Издаване на разрешение за търговия на едро с медицински изделия

Разрешение за търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България се извършва на основание чл. 78а от Закона за медицинските изделия. Процедурата е регламентирана в чл. 77 и сл. и чл. 78а от Закона медицинските изделия /ЗМИ/. Издава се от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/. Заявител може да бъде всяко физическо или

Издаване на разрешение за търговия на едро с медицински изделия Прочети още »

Какво е акционерно дружество (АД)?

Търговското дружество е обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. Акционерното дружество е вид търговско дружество. При Акционерно дружеството, капиталът е разделен на акции и дружеството отговаря пред кредиторите с имуществото си. Във фирмата на акционерното дружество се включва означението „акционерно дружество“ или съкращението „АД“.

Какво е акционерно дружество (АД)? Прочети още »

Прекратяване на процес по ликвидация и възстановяване на търговска дейност

Възможно е да се прекрати процедура по ликвидация и да се възстанови търговска дейност. Преди възстановяване на търговска дейност, е нужно е вземане на решение по спиране на ликвидацията от Общото събрание на дружеството (за ООД) или от Едноличния собственик на капитала (за ЕООД). В протокола се вписват решенията взети от заседанието, а именно, че дружеството

Прекратяване на процес по ликвидация и възстановяване на търговска дейност Прочети още »

Какво е нотариален акт?

Договорът за прехвърляне на правото на собственост се изготвя във формата на нотариален акт.   С времето наименованието „нотариален акт“ придоби такава популярност, че надмина по известност всякакъв вид сделки за прехвърляне на правото на собственост като договор за покупко-продажба, замяна, дарение и други. Общо тези сделки се наричат нотариален акт. Какво е констативен нотариален

Какво е нотариален акт? Прочети още »

Покупка на недвижим имот от чужденец в България?

Какво трябва да направите, за да защитите Вашите интереси? Първа стъпка, прочуването и установяването на правния статут на недвижимия имот. Една сделка може да бъде успешна само ако се сключи от лицата, които притежават правата върху недвижимия имот и ги прехвърлят по законоустановения ред. Ако някое изискване на закона не е спазено или някое от лицата,

Покупка на недвижим имот от чужденец в България? Прочети още »

Четвърта стъпка при покупка на недвижим имот – Съсобственост

Съсобственост – съсобствен е всеки недвижим имот или движима вещ, по отношение на която едновременно съществуват няколко взаимосвързани права на собственост на различни лица. Всеки от съсобствениците притежава мислими идеални части от имота/вещта. Така че съсобственикът не притежава точно индивидуализирана част от имота – 10 квадратни метра в северната част, а притежава определен размер идеална

Четвърта стъпка при покупка на недвижим имот – Съсобственост Прочети още »

Каква е разликата между Акт 14, Акт 15 и Акт 16

Всеки строеж преминава през няколко етапа в процеса на своето изграждане. Достигането до отделните етапи се удостоверяват с предвидените в закона строителни книжа.   Какво е Акт 14? С Акт образец 14 се удостоверява, че строежът е достигнал до етап „груб строеж“. Той се подписва от инвеститора (възложителя), консултанта (строителния надзор) и проектанта.   Какво

Каква е разликата между Акт 14, Акт 15 и Акт 16 Прочети още »

Scroll to Top