Учредяване на Фондация

Учредяване на ФондацияУчредяване на Фондация. Какво представлява Фондацията?

Фондацията е вид юридическо лице с нестопанска цел, което се учредява по правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и от 01.01.2018 г. се вписва в новия Регистър на юридическите лица с нестопанска цел (Регистър ЮЛНЦ) към Агенция по вписванията, от където се генерира и уникалния му ЕИК номер.

Фондацията се учредява приживе или по случай на смърт с едностранен учредителен акт, с който безвъзмездно се предоставя имущество за постигане на определена цел/цели. При учредяване на фондация приживе е необходимо учредителният акт да бъде с нотариално заверени подписи.

Според определената от учредителя/учредителите цел на Фондацията, тя може да е в обществена или в частна полза. Определянето за осъществяване на обществена полза е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в Регистъра на ЮЛНЦ.

Какво е необходимо за учредяване на Фондацията:

• Наименование;
• Целите на Фондацията;
• Предоставеното имущество;
• Седалище и адрес на управление;
• Управленски органи – Управителен съвет или Управител (при Фондации в частна полза);
• Представителство.

Особености при Фондации в обществена полза:

Фондации в обществена полза разходват имуществото си за:

1. развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление;
2. развитието и утвърждаването на духовните ценности, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура;
3. подкрепа за деца, за хора с увреждания и за лица и общности в риск от социално изключване;
4. защитата на човешките права или на околната среда;
5. други цели, определени със закон.

Отчитане на дейността на Фондациите:

Годишните финансови отчети подлежат на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.

Фондациите в обществена полза изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
4. финансовия резултат.

Всяка Фондация в обществена полза обявява финансов отчет и доклад за дейността си до 30 юни всяка година за предходната година в Регистъра на ЮЛНЦ.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

1. Изготвяне на всички необходими документи за учредяване на Фондация;
2. Придружаване и съдействие пред нотариус;
3. Входиране и представителство пред Регистър на юридическите лица с нестопанска цел;
4. По желание можем да Ви предоставим и счетоводни услуги.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top