Смяна на управител на ЕООД и ООД

Смяна на управител lead consultЕдна от възможните и много често срещани промени в обстоятелствата на дружествата с ограничена отговорност, е свързана с освобождаването на едно лице от качеството му на управител и избирането на нов.

Управител може да бъде само физическо лице

Смяна на управител на ЕООД

Най-често управител на ЕООД е и едноличният собственик на капитала. В случай че лицето, собственик на капитала желае да се откаже от тези свои правомощия, той може да избере друго лице, което реално да не притежава капитал, но да поеме функциите по управление и представителство на дружеството. При тези условия едно лице е собственик на капитала, а друго управлява и представлява дружеството.

Необходими документи и срокове:

Решението за смяна на управител се взима от собственика на капитала в писмена форма, като се вписва в Търговския Регистър и нов учредителен акт, с отразените промени.

Фактическото вписване с извършва в Търговския Регистър към Агенция по Вписванията за 5 работни дни.

Смяна на управление ООД

Смяната на управител на ООД не се различава съществено от тази при ЕООД.

Управителят може да е лице, което притежава дялове в дружеството или да е трето независимо лице, нямащо дялово участие в дружеството.

Необходими документи и срокове:

Решението за смяна на управител се взима от собствениците на капитала в писмена форма, като се вписва в Търговския Регистър и нов дружествен договор, с отразените промени.

Фактическото вписване с извършва в Търговския Регистър към Агенция по Вписванията за 5 работни дни.

Информацията, представена по-горе, може би Ви убеди, че основният момент от процедурата по смяна на управител е надлежната подготовка на документите, отразяващи тази промяна.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top