Смяна на управител на ЕООД и ООД

Една от възможните и много често срещани промени в обстоятелствата на дружествата с ограничена отговорност, е свързана с освобождаването на едно лице от качеството му на управител и избирането на нов.

Управител може да бъде само физическо лице

Смяна на управител на ЕООД

Най-често управител на ЕООД е и едноличният собственик на капитала. В случай че лицето, собственик на капитала желае да се откаже от тези свои правомощия, той може да избере друго лице, което реално да не притежава капитал, но да поеме функциите по управление и представителство на дружеството. При тези условия едно лице е собственик на капитала, а друго управлява и представлява дружеството.

Необходими документи и срокове:

Решението за смяна на управител се взима от собственика на капитала в писмена форма, като се вписва в Търговския Регистър и нов учредителен акт, с отразените промени.

Фактическото вписване с извършва в Търговския Регистър към Агенция по Вписванията за 5 работни дни.

Смяна на управление ООД

Смяната на управител на ООД не се различава съществено от тази при ЕООД.

Управителят може да е лице, което притежава дялове в дружеството или да е трето независимо лице, нямащо дялово участие в дружеството.

Необходими документи и срокове:

Решението за смяна на управител се взима от собствениците на капитала в писмена форма, като се вписва в Търговския Регистър и нов дружествен договор, с отразените промени.

Фактическото вписване с извършва в Търговския Регистър към Агенция по Вписванията за 5 работни дни.

Информацията, представена по-горе, може би Ви убеди, че основният момент от процедурата по смяна на управител е надлежната подготовка на документите, отразяващи тази промяна.

Scroll to Top