Сделки с недвижими имоти

Какво трябва да знаем при сделка с недвижим имот?

Какво трябва да знае всеки купувач преди да подпише предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот?

Да се проучи правния статут на имота – кой е собственик, има ли всички необходими документи, които доказват собствеността му, законност на имота, ако е в строеж – има ли всички необходими документи по строителството, въведен ли е в експлоатация.  Има ли тежести върху имота, има ли спорове за собственост, ако са повече от един собственик – има ли съгасие на всички собственици за продажба.

Какво трябва да знаем при покупка на недвижим имот (апартамент)?

Първа стъпка, нека поговорим за прочуването и установяването на правния статут на недвижимия имот, предмет на бъдещата сделка. Една сделка може да бъде успешна само ако се сключи от лицата, които притежават правата върху недвижимия имот (подробности в статията „Съсобственост“) и ги прехвърлят по законоустановения ред.

Понятие за непарична вноска в търговско дружество – недвижим имот

По отношение на вещните права(недвижими имоти, движими вещи) трябва строго да се разграничи дали вещта се апортира като собственост или само за ползване от дружеството, ако се внася като собственост, то вносителят губи това си качество и дружеството става собственик на веща. Този начин за прехвърляне на вещи е освободена от ДДС и местен данък за общината при прехвърляне на недвижими имоти и МПС-та.

Първи стъпки при покупка на недвижим имот – Финансиране на сделката

Покупката на недвижим имот (жилище, земя) е сделка, която може да се извърши няколко пъти в живота на човек. Несъмнено тя е свързана с разходването на голяма сума пари, но ключът към осъществяването на успешна сделка е доброто ѝ планиране!

Втора стъпка при покупка на недвижим имот – Проучване на недвижимия имот

Установяване на собствениците на имота, изследване дали върху иимота има вписани тежести. Чрез изследване на правото на собственост върху имота, който имате желание да закупите, ще гарантирате успешна сделка, без притеснения, че след време някой ще може да я атакува по съдебен ред или ще има претенции за изградените постройки в имота.

Трета стъпка при покупка на недвижим имот- Предварителен договор

Предварителният договор при покупко-продажба на имот е двустранен, писмен договор. Неговата роля в процеса по сключване на окончателен договор за продажба на недвижимия имот е от огромно значение.

Четвърта стъпка при покупка на недвижим имот- Съсобственост

Съсобствен е всеки недвижим имот или движима вещ, по отношение на която едновременно съществуват няколко взаимосвързани права на собственост на различни лица.

Пета стъпка при покупка на недвижим имот- Какво е нотариален акт?

С времето наименованието „нотариален акт“ придоби такава популярност, че надмина по известност всякакъв вид сделки за прехвърляне на правото на собственост като договор за покупко-продажба, замяна, дарение и други

Какви са задълженията ни след покупка/продажба на недвижим имот?

Според разпоредбите на ЗМДТ всеки собственик на недвижим имот дължи ежегодно данък към съответната община по местонахождение на имота.Размерът на дължимия данък е различен за всяка община, като е в диапазона от 0,1 до 4,5 хилядни от данъчната оценка на имота. Задължените лица (собствениците на имота) трябва да заплатят данъка на две равни вноски – първата до 30-ти май, а втората до 31-ви октомври.

Необходимите документи, при изповядване на сделка за покупко-продажба на недвижим имот

Какво означава термина „тежест“: това могат да бъдат всякакви ипотеки, залози или други обезпечителни права или права на предпочитание, вещно право на ползване, вещно право на строеж, каквато и да е друга тежест с вещноправен характер, възбрана, съдебен спор, реституционна претенция, или договор за наем, право на общината или държавата да отчужди недвижимия имот въз основа на влязъл в сила устройствен план, както и каквото и да е друго право на трето лице, което ограничава пълното и необезпокоявано упражнение на правото на собственост, включително обещание или предварително споразумение за предоставяне на такива.

Определяне на наследство. Наследяване по закон

Наследниците и частта на наследственото имущество се определя в зависимост от семейноправната им връзка с наследодателя. Роднините на наследодателя се разпределят в редове, като в някои от редовете има обособени групи.

Покупка на недвижим имот в България

В качеството си на купувачи, вие на първо място трябва да се запознаете с правния статут на имота (кой е неговият собственик, налице ли са необходимите документи, доказващи собствеността, законен ли е продаваният имот, има ли тежести върху него, спорове за собственост, ако има повече от един собственик- има ли съгласие за продажба на останалите съсобственици).

Как да защитите интересите си при покупка на недвижим имот?

Първа стъпка, прочуването и установяването на правния статут на недвижимия имот. Една сделка може да бъде успешна само ако се сключи от лицата, които притежават правата върху недвижимия имот и ги прехвърлят по законоустановения ред.

Задължения след покупка на недвижим имот

При покупка на недвижим имот купувачът е задължен да впише в общината новопридобития на негово име недвижим имот в 2-месечен срок от покупката.

Покупката на недвижим имот, от Частен съдебен изпълнител или Държавен съдебен изпълнител

Покупката на недвижим имот, изнесен на публична продан от Частен съдебен изпълнител или Държавен съдебен изпълнител, е възможност за сдобиване с недвижим имот на сравнително по-ниска цена от пазарната. На първо място, продажбата на недвижим имот на публична продан се извършва от Частен съдебен изпълнител или Държавен съдебен изпълнител въз основа на Обявление за провеждане на публичната продан.

Каква е разликата между Акт 14, Акт 15 и Акт 16

Всеки строеж преминава през няколко етапа в процеса на своето изграждане. Достигането до отделните етапи се удостоверяват с предвидените в закона строителни книжа.

Покупка на недвижим имот от чужденец в България?

Първа стъпка, прочуването и установяването на правния статут на недвижимия имот. Една сделка може да бъде успешна само ако се сключи от лицата, които притежават правата върху недвижимия имот и ги прехвърлят по законоустановения ред.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top