Регистър на юридическите лица с нестопанска цел

picРегистрация на Сдружения и Фондации:

С влизане в сила от 01.01.2018 г. на промените в няколко закона се създава Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в който ще се регистрират юридическите лица с нестопанска цел, а именно – Сдружения и Фондации.

Според целите, за които са учредени, Сдружения и Фондации биват два вида – в обществена или в частна полза. Определянето за осъществяване на обществена полза е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в Регистъра на ЮЛНЦ.

До края на 2017 г. Сдруженията и Фондациите се регистрираха от съответния окръжен съд по седалище и адрес на управление, след което и в Регистър БУЛСТАТ. Сдруженията и Фондациите в обществена полза се вписваха и към Регистъра към Министерство на правосъдието. От 01.01.2018 г. всичко това ще се обедини в една регистрация – тази пред Регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията.

Вписването, заличаването и обявяването на обстоятелства и актове на Сдружения и Фондации:

Вписването, заличаването и обявяването на обстоятелства и актове се извършват въз основа на заявление по образец към Регистъра на ЮЛНЦ в срок от три работни дни от постъпването им в Регистъра, освен ако със закон е предвидено друго. Заявленията за обявяване на годишните финансови отчети и доклади се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления.

Когато към заявлението за вписване, заличаване или обявяване на ЮЛНЦ не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността.

Агенцията определя единен идентификационен код (ЕИК), който се определя при първоначалното вписване в Регистъра и остава непроменен до заличаването.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

1. Изготвяне на всички необходими документи за учредяване на Сдружение/Фондация;
2. Входиране и представителство пред Регистър на юридическите лица с нестопанска цел;
3. По желание можем да Ви предоставим и счетоводни услуги.

Scroll to Top