Регистрация на частен логопедичен кабинет

 Регистрация на логопедичен кабинет Регистрация на логопедичен кабинет – какво трябва да знаем?

 

В етапа на развитие на голяма част от децата в съвременния свят все по-често се наблюдават определени езикови и говорни нарушения, които, ако не бъдат забелязани на време и не бъдат предприети мерки за тяхното преодоляване, биха повлияли значително на бъдещото им социално развитие. Това довежда до все по-голямо популяризиране на логопедията, а заедно с това и на регистрацията на частни логопедични кабинети.

 

Изисквания за осъществяване на логопедична дейност:

 

Длъжността „логопед“ се заема от лица, придобили висше образование по:
 
1. специалност логопедия“ от професионално направление „Педагогика“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация „логопед“;
 
2. специалност „логопедия“ от професионално направление „Обществени грижи“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация „логопед“;
 
3. специалност от професионално направление „Педагогика“ с присъдена професионална квалификация „педагог“ и с втора специалност или с допълнителна професионална квалификация „по логопедия“;
 
4. специалност от област на висшето образование „Хуманитарни науки“ или от област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Психология“ или „Социални дейности“ съгласно
Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и допълнителна професионална квалификация „по логопедия“.

 

Каква е процедурата по регистрация на частен логопедичен кабинет?

Процедурата по откриване на частен логопедичен кабинет по същество представлява стартиране на бизнес като всеки друг, а именно:

1Регистрацията на фирма ЕООД/ ООД.

2. Наем на помещение, където да упражнявате своята дейност. Всички кабинети, извършващи подобна дейност, трябва да са оборудвани с необходимата мебелировка, материали за работа, помощни средства и игри, необходими за успешната реализация на дейността. Интериорът трябва да бъде подреден така, че децата да се чувстват удобно и комфортно.

След като създадете дружество, под чието име да упражнявате дейността си, и изберете подходящо помещение за това, трябва да преминете към следващия съществен етап по регистрация:

3. Регистрация на практиката Ви като обществен обект. За да направите това е необходимо да подадете Уведомление по образец към РЗИ (Регионална здравна инспекция) по местонахождението на обекта.

В срок до един месец от подаване на тези документи, РЗИ извършва проверка в обекта за спазване на здравните изисквания, определени с наредбите по чл. 34 от Закона за здравето. Ако всички изисквания са спазени, то в 14-дневен срок от извършване на проверката, Вашият кабинет се вписва в Регистъра и Вие може да упражнявате свободно дейността си.

4. Регистрация на Търговски обект в общината по местонахождение на помещението. При получаване на разплащания в брой ще е необходим касов апарат, които трябва да бъде регистрирано в общината по местонахождение на помещението.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

1.Изготвяне на необходимите документи за всеки един етап от процедурата по регистрация
2.Изготвяне и подаване на документите към съответните институции.
3.Бихме могли да ви предоставим и счетоводни услуги

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top