Регистрация на Център за професионално обучение в Професионално направление: Компютърни науки

Регистрация на Център за професионално обучение lead consult

Какво е Центъра за професионално обучение (ЦПО):

  • ЦПО предоставя обучение за придобиването на професионална квалификация на лица, навършили 16 години;
  • Задължително условие е получаването на лиценз, издаван от НАПОО.
  • Откриването на частните центрове може да стане от еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, учредени като търговски дружества (например ООД или ЕООД), както и такива учредени с нестопанска цел – сдружения и фондации;

Професионално направление: 481 „Компютърни науки“ съдържа следните професии и специалности:

          Професия: 481010 Програмист
Специалности: 4810101 Програмно осигуряване – II СПК
          Професия: 481020 Системен програмист
Специалности: 4810201 Системно програмиране – III СПК
          Професия: 481030 Приложен програмист
Специалности: 4810301 Приложно програмиране – III СПК

Лицензиране на Центъра за професионално обучение (ЦПО) към Национална агенция за професионално обучение и образование (НАПОО)

НАПОО е компетентната държавна агенция, пред която се развива процедурата по лицензация на Центъра за професионално обучение. Процедурата се развива през следните етапи:

1. Входиране на набор от документи в НАПОО, които се отнасят до:

  • Търговското дружество от името на което ЦПО ще развива своята дейност;
  • Правилник за устройството и дейността на ЦПО;
  • Разработени подробни учебни планове и програми, отговарящи на действащите Държавни образователни стандарти (ДОС);
  • Разработени правила за прилагане на вътрешна система за осигуряване качеството на професионалното обучение в ЦПО;
  • Документация относно материалната база, където ще се помещава ЦПО;
  • Документация за преподавателския екип.

 

2. Първоначално разглеждане на входираната документация.
3. При одобряване на входираната документация НАПОО се открива процедурата по издаване на лицензия и се назначава Експертна комисия.
4. При положително завършване на предходния етап – издаване на лицензия.

Държавни таксите за лицензиране на ЦПО:

1. За разглеждане на заявление за издаване на лицензия – 400 лв.;
2.при откриване на процедура за издаване на лицензия:
а) на център за професионално обучение до 10 професии – 1900 лв.;
б) на център за професионално обучение от 11 до 20 професии – 2500 лв.;
в) на център за професионално обучение над 21 професии – 3100 лв.;
3. за издаване на лицензия – 100 лв.

Цялостната процедура от подаването на документи до получаването на лицензия отнема около 3 месеца.

При откриване на ЦПО, екипът на Lead Consult извършва за Вас :

Регистрация на Търговско дружество (ЕООД, ООД) от името на което ЦПО ще развива своята дейност;
• Изготвяне на Учебни планове и програми;
• Цялостна подготовка и окомплектоване на необходимите документи за лицензиране;
• Изготвяне на заявление за кандидатстване и входиране на документацията;
• Водене на цялостната кореспонденция в хода на процедурата по лицензиране.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top