Регистрация на център за професионално обучение в професионално направление: Финанси, банково и застрахователно дело

банково и застрахователно делоКакво представлява Центърът за професионално обучение (ЦПО):

• ЦПО предоставя обучение за придобиването на професионална квалификация на лица, навършили 16 години;
• Частните центрове могат да бъдат открити от еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица- търговски дружества (ЕООД, ООД), както и юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации).
• Получаването на лиценз е задължително условие.

Лицензирането се извършва от компетентната държавна агенция- Националната агенция за професионално обучение и образование (НАПОО).

Професионално направление: 343 „Финанси, банково и застрахователно дело“ съдържа следните професии и специалности:
Професия: 343010 Финансист
Специалности: 3430101 Банково дело – III СПК
3430102 Застрахователно и осигурително дело – III СПК
Професия: 343020 Финансов отчетник
Специалност: 3430201 Финансова отчетност- II СПК

Етапи на процедурата по лицензия към НАПОО:

1. Входиране на набор от документи в НАПОО, включващи:
• Данни за търговското дружество от името на което ЦПО ще развива своята дейност;
• Правилник за устройството и дейността на ЦПО;
• Разработени подробни учебни планове и програми, отговарящи на действащите Държавни образователни стандарти (ДОС);
• Разработени правила за прилагане на вътрешна система за осигуряване качеството на професионалното обучение в ЦПО;
• Документация относно материалната база, където ще се помещава ЦПО;
• Документация за преподавателския екип.

2. Първоначално разглеждане на входираната документация.
3. При одобряване на входираната документация НАПОО се открива процедурата по издаване на лицензия и се назначава Експертна комисия.
4. При положително завършване на предходния етап – издаване на лицензия.

Държавни таксите за лицензиране на ЦПО в професионално направление: Финанси, банково и застрахователно дело:

1. За разглеждане на заявление за издаване на лицензия – 400 лв.;

2. При откриване на процедура за издаване на лицензия:
а) на център за професионално обучение до 10 професии – 1900 лв.;
б) на център за професионално обучение от 11 до 20 професии – 2500 лв.;
в) на център за професионално обучение над 21 професии – 3100 лв.;

3. за издаване на лицензия – 100 лв.

Цялостната процедура от подаването на документи до получаването на лицензия отнема около 3 месеца.

При откриване на ЦПО, екипът на Lead Consult извършва за Вас :

• Регистрация на Търговско дружество (ЕООД, ООД) от името на което ЦПО ще развива своята дейност;
• Изготвяне на Учебни планове и програми;
• Цялостна подготовка и окомплектоване на необходимите документи за лицензиране;
• Изготвяне на заявление за кандидатстване и входиране на документацията;
• Водене на цялостната кореспонденция в хода на процедурата по лицензиране.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top