Регистрация на производител, вносител и/или търговец на едро на БИО ХРАНИ

търговец на едро
Процедура по регистрация:

За да започнете да произвеждате, преработвате, внасяте и предлагате на пазара био храни, Вие трябва да имате регистрирана фирма ЕООД/ООД, под чието наименование да извършвате това.

1. В момента, в който започнете своята дейност като биологичен производител, преработвател и/или търговец на едро, е задължително да се регистрирате в  Био регистъра на Министерството на Земеделието и Храните (МЗХ).

2. Също така е необходима регистрация и към Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ), която да Ви издаде Удостоверение за регистрация, на база извършена проверка на помещението, в което ще извършвате дейността.

3. В тази връзка трябва да разполагате с разработена система за самоконтрол и управление безопасността на храните.

4. Последна стъпка по регистрация на производител и/или търговец на едро  на био храни, е регистрацията на работно време на търговския обект към общината, на чиято територия се намира той, в случай че осъществявате дейността си в търговски обект.

5. Бихте могли да извършвате търговска дейност с био продукти и в условията на електронна търговия-  чрез регистриране на онлайн магазин.

Внос от друга страна-членка на ЕС:

Независимо от това кой от двата варианта за търговия с храни изберете, при условие, че имате намерение да  произвеждате био продукти и да  внасяте от друга страна-членка на ЕС, Вие трябва да се съобразите с утвърдените правила за сертифициране, етикетиране и реклама.

Внос от трети страни:

При внос на био продукти от трети страни (които не са членки на ЕС) сертифицирането се извършва в електронната ветеринарна система за контрол на търговията TRACES. За тази цел е необходимо да регистрирате ново право на достъп в системата, след което да изготвите официалния търговски документ, за да го подадете към съответния орган за неговото сертифициране.

Основни изисквания за Сертифициране и Етикетиране:

Продукцията, която се внася трябва да притежава сертификат за съответствие с правилата за биологично производство, издаден от контролните органи на съответната държава, където е произведена.

Сертифициране:

Избор на контролиращ орган и сключване на договор– производителят си избира контролен орган, с когото сключва договор и обменя информация, включваща ценовата оферта или оферти, къде се намират площите и с какво иска да се занимава.

Издаване на сертификат– след проверка на документацията и фактическото състояние на стопанството, включваща помещенията, складовете и полетата, се пристъпва към попълване на инспекторски доклад, който се подписва от двете страни.

В сертификата се съдържат номерът на документа, името и адресът на оператора, името, адресът и кодовият номер на контролния орган, видът на продукцията, статусът на сертификацията.

Етикетиране:

В България етикетите и рекламите на био продуктите трябва да съдържат:

– означение, отнасящо се до начина на земеделско производство;

–  данни за производството или вноса от страна, спазваща международните

изисквания за био производство;

– свидетелство за контрол от редовния контролен орган за производството или вноса на съответния продукт.

Какво се изисква от Вас:

  1. Да изберете наименование, седалище и адрес на управление, управител/и и размер на капитала за фирмата, която предстои да бъде открита.
  2. Да предоставите всички документи, които са необходими в процеса на регистрация, както и информация за дейността, която ще извършвате

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

  1. Извършване на цялостната процедура по регистрация на фирма
  2. Подаване на формуляр за обявяване на дейността към МЗХ
  3. Входиране на заявление и получаване на удостоверението за регистрация от БАБХ
  4. Разработване на индивидуална Система за Самоконтрол (ССК) и/или НАССР Система (ХАСЕП Система)
  5. Подготовка и подаване на необходимите документи за регистрация на търговския обект към общината
  6. Регистрация на онлайн магазин
  7. По желание можем да Ви предоставим и счетоводни услуги.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top