Регистрация на оптика

регистрация на оптика

Изискване за такъв вид обект е той да има ръководител, който да притежава с образователно-квалификационна степен “магистър” по професионално направление “Медицина” с призната специалност по очни болести или професионална квалификация по професиите “техник по очна оптика” или “оптик – оптометрист” с най-малко една година стаж по специалността. Ако Вие нямате нужната квалификация, ще трябва да наемете ръководител, който отговаря на условията

Изисквания към помещението:

 1. Приемна със сектор за посетители и оформено работно място за консултации на клиентите
 2. Санитарен възел с топла и студена вода
 3. Сектор за оптометрия с дължина 2,70 м и ширина не по-малко от 1,00 м, оборудван със зрителна таблица и огледало или проектор за знаци, и набор пробни стъкла, който може да бъде разположен и в приемното помещение
 4. Сектор за изработка на очила, ремонт и корекция на рамки; ако има обособен такъв сектор, е нужно да предвидите и отделно складово помещение или метален шкаф за лесно запалими материали

Допълнително всички помещения следва да отговарят на следните изисквания:

 1. Минималната височина на помещенията трябва да бъде 2,60 м, като за съществуващите към момента на влизане в сила на наредбата оптики се допуска отклонение до 10%
 2. Подовете и стените на помещенията на оптиките и работните плотове се изпълняват с покрития, позволяващи влажно почистване и дезинфекция
 3. Осветлението в приемното помещение и сектора за изработка на очила, ремонт и корекция на рамки трябва да бъде естествено и изкуствено, съобразено с изискванията на БДС 1786-84 „Осветление. Естествено и изкуствено.“, като се  допуска останалите помещения да бъдат само с изкуствено осветление
 4. В помещенията се осигурява отопление и естествена и/или изкуствена вентилация съобразно Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия
 5. Ако освен с продажба, се занимавате и с производство на очила, ремонт и корекция на рамки, е задължително да съобразите нивото на шума, така че да не превишава определените гранични стойности

Основни изисквания към персонала за оптики, в които се извършват очни прегледи:

 1. Ръководител  –  Както вече уточнихме, задължително това лице трябва да притежава с образователно-квалификационна степен “магистър” по професионално направление “Медицина” с призната специалност по очни болести или професионална квалификация по професиите “техник по очна оптика” или “оптик – оптометрист” с най-малко една година стаж по специалността.
 2. Лекар – Ако ще се осъществява лечебна дейност в оптиката, тя трябва да има договор с лекар с призната специалност по очни болести, както и обособено помещение за тази дейност.
 3. Изработка и продажба на очила – Изработката и продажбата на очила и материали за очна оптика се извършват от лица, притежаващи професионална квалификация по специалността „техник по очна оптика“, „оптик – оптометрист“ или професионална квалификация по специалност „оптика, оптико-механични и оптико-електронни уреди“.

Дейности, които могат да бъдат осъществявани в оптиката:

 1. Здравна консултация за проблеми със зрението – Лечебна дейност в оптиката може да се извършват само от очен лекар.
 2. Предприемане на мерки за корекция на зрението
 3. Изработка на очила, ремонт и корекция на рамки
 4. Продажба на очила и материали за очна оптика

Процедура по регистрация:

 1. Регистриране на фирма ЕООД/ООД
 2. Уведомяване на РЗИ (Регионална здравна инспекция) за откриването на обект с обществено предназначение.

Какво се изисква от Вас:

 1. Да изберете наименование, седалище и адрес на управление, управител/и и размер на капитала за фирмата, която предстои да бъде открита
 2. Да намерите подходящо помещение за осъществяване на Вашата дейност
 3. Да предоставите всички документи, които са необходими в процеса на регистрация.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

 1. Извършване на цялостната процедура по регистрация на фирма
 2. Регистрация в РЗИ
 3. Подготовка и подаване на необходимите документи за регистрация на обекта в общината по местонахождение.
 4. По желание можем да Ви предоставим и счетоводни услуги.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top