Регистрация на международен превозвач на товари

регистрация на международен превозвач на товариI. Регистрация на фирма

За да осъществявате дейност по превоз на товари, е необходимо на първо място да регистрирате фирма, под чието име да упражнявате тази дейност.

Предметът на дейност на фирмата, която ще регистрирате, задължително трябва да включва извършването на превоз на товари, а седалището и адресът на управление трябва да са установени на територията на Република България.

Превозът на товари може да осъществявате както чрез собствени, така и чрез наети или лизингови превозни средства.

Осъществяването на дейност по превоз на товари подлежи на лицензионен режим!

II. Издаване на лиценз – процедура по регистрация на международен превозвач на товари

Компетентен орган

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Изисквания за Регистрация на международен превозвач на товари

1. Назначаване на ръководител на превозната дейност

Ръководителят не трябва да е осъждан с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен с влязла в сила присъда от правото да упражнява превозна дейност;
Ръководителят трябва да притежава удостоверение за професионална компетентност, издадено от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”;
Ръководителят не трябва да ръководи повече от едно дружество с такава дейност.

2. Финансова стабилност на фирмата

Доказването на финансовата стабилност може да стане чрез влагане на съответната сума в капитала на дружеството, чрез влагане на същата сума като банкова гаранция в българска банка или най-популярната опция – чрез сключване на договор за застраховка за застрахователна сума равна на размера на изискуемата по закон.

Изискването за финансова стабилност е изпълнено, когато стойността на показателя за оценка на финансова стабилност „ФС“ е по-голяма или равна на единица, изчислено по специална формула за определяне на финансовата стабилност.

3. Фирмата не трябва да има непогасени задължения

4. Фирмата трябва да разполага с офис, гаражна площ и експлоатационен център- ако те са под наем, трябва да сключи договор за наем, който да се представи при подаване на документите за издаване на лиценз.

Такси

За издаване на лиценз:

за оригинала на лиценза- 500 лв
за всяко заверено копие- по 10 лв.

За превозните средства:

За първо превозно средство сумата, с която трябва да разполага фирмата, е левовата равностойност на 9000 евро, а за всяко второ или следващо превозно средство – левовата равностойност на 5000 евро.

Срок за издаване

30 дни от датата на подаване на документите

Издава се 1 оригинален лиценз и толкова заверени копия, колкото са превозните средства.

Срок на валидност
Лицензът се издава за срок от 5 години.

III. Издаване на сертификат за митническа годност- процедура

Сертификатът за митническа годност представлява документ, удостоверяващ, че пътните превозни средства от конкретния тип отговарят на техническите условия за превоз.

Пътните превозни средства (ППС) се представят на всеки две години за проверка и евентуално подновяване на одобрението пред компетентните органи в страната.

Компетентен орган
Агенция „Митници”
Необходими от Вас документи:

1. Копие от свидетелството за регистрация на моторното превозно средство/ремарке или полуремарке;
2. Копие на талона за преминат годишен технически преглед;
3. Копие от договора за лизинг, ако ППС не са собственост на лицето.

Такси

за първоначален преглед и проверка – 30 лв
за периодичен преглед и проверка – 15 лв.;

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас?

1. Регистрация на фирма
2. Изготвяне заявление и необходимите документи за издаването на лиценз
3. Подаване на всички документи към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”
4. Получаване на издадения лиценз
5. Изготвяне заявление и необходимите документи за издаването на сертификат за митническа годност
6. Подаване на документите в Агенция „Митници”
7. Получаване на сертификата за митническа годност
8. Бихме могли да Ви съдействаме и при изготвянето на договор за наем на помещенията, в които ще извършвате дейността си (офис, гаражно помещение, експлоатационен център)
9. Предлагаме и счетоводни услуги

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top