Регистрация на магазин за насипни ядки и сушени плодове

Процедурата по откриването на такъв търговски обект – Магазин за продажба на насипни (непакетирани) ядки и сушени плодове, преминава през регистрация пред няколко инстанции.

Процес по регистрация:

На първо място, следва да притежавате регистрирано търговско дружество, от името на което ще развивате търговската дейност на магазина – ЕООД, ООД.

От изключително значение е преди започване на процедурата по регистрация на Магазина да се уверите, че избраното от Вас помещение отговаря на всички изисквания за развиване на дейност на търговски обект. Помещението следва да е със статут на търговски обект и да има обособена мивка. Ако всичката Ви стока ще бъде изложена за продажба, няма да Ви е необходим склад.

Следваща стъпка за успешното откриване на Магазин за продажба на насипни (непакетирани) ядки и сушени плодове е регистрацията му пред Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Пред нея трябва да се представи и Система за самоконтрол (ССК) и/или НАССР Система (ХАСЕП Система). Тази институция е компетентна да издаде разрешение за развиване на този вид търговия (Удостоверение за регистрация).

На следващо място следва регистрацията на търговския обект в съответната община, на чиято територия се намира.

Какво се изисква от Вас:

1. Да изберете наименование, седалище и адрес на управление, управител/и и размер на капитала за фирмата (ЕООД, ООД), която предстои да бъде открита.

2. Да предоставите всички документи, които са необходими в процеса на регистрация.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

1. Оказване на помощ при избор на подходящо помещение;
2. Разработване на индивидуална Система за Самоконтрол (ССК) и/или НАССР Система (ХАСЕП Система);
3. Входиране на заявление и получаване на удостоверението за регистрация от БАБХ;
4. Подготовка и подаване на необходимите документи за регистрация на търговския обект към общината;
5. По желание можем да Ви предоставим и счетоводни услуги.

Scroll to Top