Регистрация и издаване на удостоверение за осъществяване на туроператорска и агентска дейност

удостоверение за осъществяване на туроператорска дейност Lead consult

Какво е Туроператорска дейност?

Туроператорска дейност е организирането на групови и/или индивидуални туристически пътувания с обща цена, предлагани за продажба, пряко или посредством туристически агент с цел туризъм, отдих, развлечение, бизнес, участие или посещение на прояви и събития с културен и опознавателен характер, на конгресни и делови събития или с друга цел.

Какво е Туристическа агентска дейност?

Туристическа агентска дейност  е извършването на посредничество при: продажби на организирани туристически пътувания с обща цена на крайни потребители; пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване.

Компетентен орган:

Министерството на туризма- Главна дирекция  “Туристическа политика”, отдел “Регулиране на туристическите дейности”

Изисквания за удостоверение за осъществяване на туроператорска и агентска дейност:

Лицето, което желае да осъществява туроператорска и/или туристическа агентска дейност трябва:

 • Да бъде търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг закон да осъществява стопанска дейност, и което не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 • Да притежава подходящо помещение за извършване на дейността;

 

Всеки туроператор/туристически агент е задължен да разполага с офис, който да отговаря на предвидените за осъществяване на такава дейност изисквания. Изключение е предвидено в закона само в случаите на свободно предоставяне на услуги.

Свободно предоставяне на услуги от туроператор и/или туристически агент  е налице, когато лице, което има правото да упражнява туроператорска и/или туристическа агентска дейност по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, ще извършва тази дейност временно или еднократно без установяване на територията на Република България.

 • Да разполага с персонал, отговарящ на изискванията за образование, езикова квалификация и стаж;
 • Да има сключена валидна застраховка, покриваща отговорността за причинени вреди вследствие на неразплащане с контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност;

 

При първоначална регистрация в регистъра на туроператорите и туристическите агенти договорът за задължителна застраховка се сключва и представя на министъра на туризма не по-късно от 7 дни от уведомяването за издаденото удостоверение за регистрация.

 • Лицето, което ще осъществява функциите по управление на туроператорската и/или туристическата агентска дейност, трябва да притежава висше образование по специалност от професионално направление „Туризъм“ и най-малко 1 година стаж в туризма, или висше образование и най-малко 3 години стаж в туризма, както и удостоверение за владеене на поне един чужд език;
 • Управителят може да извършва и останалите дейности по организация на туроператорската и/или туристическата агентска дейност, стига да покрива посочените по-горе изисквания.

 

Процедура:

Процедурата стартира с подаване на заявление, придружено с допълнителен набор от документи към  Главна дирекция  “Туристическа политика”, отдел “Регулиране на туристическите дейности”.

Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) разглежда заявлението и приложените към него документи, като в двумесечен срок от датата на постъпването им се произнася по тях и ги препраща към Министерството на туризма.

Министърът на туризма, въз основа на предложението на ЕКРТТА, в срок до два месеца от постъпването на заявлението в Министерството на туризма, извършва регистрацията (т.е. вписването в регистъра на туроператорите и туристическите агенти) и издава удостоверение за регистрация.

Такси:

За разглеждане на заявление за регистрация на туроператорска дейност и/или туристическа агентска дейност:

 • туроператорска дейност – 500 лв.;
 • туристическа агентска дейност – 500 лв.

Таксите за разглеждане на заявлението се заплащат при подаването на заявлението за регистрация.

За вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти и издаване на удостоверение за регистрация за извършване на:

 • туроператорска дейност – 3500 лв.;
 • туристическа агентска дейност – 1800 лв.

Таксата за вписване в регистъра на туроператорите и туристическите агенти – при получаването на удостоверението за регистрация.

Възможно е с едно заявление да се извърши регистрация едновременно на туроператор и туристически агент, но това не води до отпадане на която и да било от посочените такси.

Какво извършва екипът на Lead Consult за Вас:

 1. Регистрация на фирма ЕООД/ООД
 2. Подготовка на всички необходими документи за издаване на удостоверение за осъществяване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност
 3. Подаване на документите към отдел “Регулиране на туристическите дейности”
 4. Проследяване на цялата процедура до момента на издаване на удостоверението за вписване
 5. Получаване на удостоверението

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top