Какво е Централен регистър на особените залози?

При условията и по реда на този закон, като залози могат да се залагат:

вземания, безналични ценни книжа и движими вещи с изключение на кораби и въздухоплавателни средства;
дружествени дялове от събирателни и командитни дружества, командитни дружества с акции или дружества с ограничена отговорност;

Какво е Централен регистър на особените залози? Прочети още »

Данък върху доходите на физическите лица

За годишното облагане и деклариране на доходите, придобити през 2012 г., се прилагат разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Данък върху доходите на физическите лица Прочети още »

Осигуряване на Управител на търговско дружество

При учредяването на дружество с ограничена отговорност- ЕООД/ООД, задължително се посочва Управител/Управители. Управителната и представителната власт на Управителя произтича от вписването му в Търговския регистър и при стартиране на дейността на дружеството, трябва да започне и осигуряването на Управителя/ Управителите. Вариантите за осигуряване на Управителя/ Управителите са два:

Осигуряване на Управител на търговско дружество Прочети още »

Разлика между ЕТ и ЕООД

ЕТ се облагат с патентен данък, чийто размер се определя в зависимост от вида на извършваната дейност. Размерът на дължимият патент към НАП може да се провери в териториалните поделения на НАП. Освен патентът едноличният търговец подлежи и годишен данък върху доходите на физическите лица

Разлика между ЕТ и ЕООД Прочети още »

Какво представлява набирателна сметка?

Капиталовите дружества ООД (дружество с ограничена отговорност), ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност), при учредяването си трябва да удостоверят че капитала им (ако е парична вноска) частично или цялостно е внесен по дадена банкова сметка

Какво представлява набирателна сметка? Прочети още »

Изправяне на грешка, при грешно пренесена информация

При подаване на заявление на хартиен носител за регистрация на търговско дружество, служителите на гише преписват ръчно данните от подаденото заявление, като често се случва грешно да препишат наименование на латиница, адрес на електронна поща или интернет адрес.

Изправяне на грешка, при грешно пренесена информация Прочети още »

Дължими данъци от фирми

След излизане на решението за регистрация на фирма (ООД или ЕООД) можете да планирате приходи, разходи, паричен поток и т.н за тази цел е хубаво да имате впредвид и задълженията към бюджета. Ще се опитаме да систематизираме основните:

Дължими данъци от фирми Прочети още »

Първи стъпки след регистрация на фирма

Имате идеи за бизнес и искате да започнете официално да ги реализирате от мига в който регистрацията на Вашата фирма е факт. Но какво друго Ви предстои, какво трябва да направите Вие или упълномощено от Вас лице/лица:

Първи стъпки след регистрация на фирма Прочети още »

Договор за управление (ДУК) или самоосигуряващо се лице?

Управителят на дадена фирма може да се осигурява по Договор за Управление или да бъде саомоосигуряващо се лице.
Договорът за Управление, представлява писмено споразумение между собственика на капитал и Управителя, в които се описват техните права, задължения, правомощия и се подписва от двете страни. На Управителят се поддържа трудовата книжка, като се попълват съответните атрибути. Осигурителните нива на Управителите са диференцирани по браншове.

Договор за управление (ДУК) или самоосигуряващо се лице? Прочети още »

Scroll to Top