Какво представлява набирателна сметка?

Капиталовите дружества ООД (дружество с ограничена отговорност), ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност), при учредяването си трябва да удостоверят че капитала им (ако е парична вноска) частично или цялостно е внесен по дадена банкова сметка

Изправяне на грешка, при грешно пренесена информация

При подаване на заявление на хартиен носител за регистрация на търговско дружество, служителите на гише преписват ръчно данните от подаденото заявление, като често се случва грешно да препишат наименование на латиница, адрес на електронна поща или интернет адрес.

Дължими данъци от фирми

След излизане на решението за регистрация на фирма (ООД или ЕООД) можете да планирате приходи, разходи, паричен поток и т.н за тази цел е хубаво да имате впредвид и задълженията към бюджета. Ще се опитаме да систематизираме основните:

Първи стъпки след регистрация на фирма

Имате идеи за бизнес и искате да започнете официално да ги реализирате от мига в който регистрацията на Вашата фирма е факт. Но какво друго Ви предстои, какво трябва да направите Вие или упълномощено от Вас лице/лица:

Договор за управление (ДУК) или самоосигуряващо се лице?

Управителят на дадена фирма може да се осигурява по Договор за Управление или да бъде саомоосигуряващо се лице.
Договорът за Управление, представлява писмено споразумение между собственика на капитал и Управителя, в които се описват техните права, задължения, правомощия и се подписва от двете страни. На Управителят се поддържа трудовата книжка, като се попълват съответните атрибути. Осигурителните нива на Управителите са диференцирани по браншове.

Какво е управлението на Дружество с ограничена отговорност?

Органите на дружеството са Общо събрание и Управител/Управители, като Управителя може да бъде и съдружник.

Общото събрание се състои от съдружниците, като ако Управителя не е съдружник има право да присъства на събранията със съвещателен глас.

Какво представлява Дружествен договор?

При учредяване на Дружество с ограничена отговорност, взаимоотношенията между съдружниците си уреждат с дружествен договор. Той се сключва в писмена форма и се подписва от всеки един от съдружниците.

Търговско дружество – регистрация, видове и прeкратяване

Търговското дружество е обединение на две или повече лица, за извършване на търговски сделки с общи средства. Може да се учреди дружество и от едно лице.

Какво е Национален класификатор на икономическите дейности?

Национален класификатор на икономическите дейности – представлява класификация на не забранените със закон икономически дейности.  Всяка една фирма в  Р България притежава, такъв четири цифрен код. За фирмите, които се ново  регистрират е задължително в документите им за вписване да бъде вписан такъв код. Последният действащ Национален класификатор на Икономическите дейности е НКИД 2008. Като …

Какво е Национален класификатор на икономическите дейности? Прочети още »

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
LinkedIn
Instagram
Scroll to Top