Покупката на недвижим имот, от Частен съдебен изпълнител или Държавен съдебен изпълнител

Покупката на недвижим имот, изнесен на публична продан от Частен съдебен изпълнител или Държавен съдебен изпълнител, е възможност за сдобиване с недвижим имот на сравнително по-ниска цена от пазарната. Всеки, който се е насочил към този начин за покупка на недвижим имот, следва да обърне внимание на няколко важни подробности: Обявление за провеждане на публичната […]

Покупката на недвижим имот, от Частен съдебен изпълнител или Държавен съдебен изпълнител Прочети още »

Трета стъпка при покупка на недвижим имот – Предварителен договор

Предварителният договор при покупко-продажба на имот е двустранен, писмен договор. Неговата роля в процеса по сключване на окончателен договор за продажба на недвижимия имот е от огромно значение. Защо предварителен договор? Този договор представлява „проект“ на окончателния договор, който ще се сключи в нотариална форма между страните (нотариален акт). Предварителният договор се сключва на етапа,

Трета стъпка при покупка на недвижим имот – Предварителен договор Прочети още »

Как се регистрира индивидуална или групова лекарска практика?

Как се регистрира индивидуална или групова лекарска практика?   Според Закона за лечебните заведения лечебни заведения за извънболнична помощ са: 1. амбулатории за първична медицинска помощ, които могат да бъдат: а) индивидуална практика за първична медицинска помощ; б) групова практика за първична медицинска помощ; 2. амбулатории за специализирана медицинска помощ, които могат да бъдат: а)

Как се регистрира индивидуална или групова лекарска практика? Прочети още »

Втора стъпка при покупка на недвижим имот – Проучване на недвижимия имот

При всяка сделка за покупко-продажба на недвижим имот централно място заема проучването на имота, какво означава проучването на имота?   Установяване на собствениците на имота, изследване дали върху имота има вписани тежести. Чрез изследване на правото на собственост върху имота, който имате желание да закупите, ще гарантирате успешна сделка, без притеснения, че след време някой

Втора стъпка при покупка на недвижим имот – Проучване на недвижимия имот Прочети още »

Първи стъпки при покупка на недвижим имот

ФИНАНСИРАНЕ НА СДЕЛКАТА Покупка на недвижим имот (жилище, земя) – сделка, която може да се извърши няколко пъти в живота на човек. Несъмнено тя е свързана с разходването на голяма сума пари, но ключът към осъществяването на успешна сделка е доброто ѝ планиране! Всяка сделка е специфична. Рамките ѝ се поставят от страните, от предпочитанията

Първи стъпки при покупка на недвижим имот Прочети още »

Задължения след покупка на недвижим имот

Деклариране на имота: При покупка на недвижим имот купувачът е задължен да впише в общината новопридобития на негово име недвижим имот в 2-месечен срок от покупката. Според разпоредбите на ЗМДТ всеки собственик на недвижим имот дължи ежегодно данък към съответната община по местонахождение на имота. Размерът на дължимия данък е различен за всяка община, като

Задължения след покупка на недвижим имот Прочети още »

Как да защитите интересите си при покупка на недвижим имот?

Прочуване и установяване на правния статут на недвижимия имот и собствеността: Покупка на недвижим имот. Първа стъпка, прочуването и установяването на правния статут на недвижимия имот. Една сделка може да бъде успешна само ако се сключи от лицата, които притежават правата върху недвижимия имот и ги прехвърлят по законоустановения ред. Ако някое изискване на закона

Как да защитите интересите си при покупка на недвижим имот? Прочети още »

Как да си отворим дентален кабинет?

Регистрацията на дентален кабинет за всички медицински лица, независимо дали практикуват самостоятелно или в групова практика, се извършва въз основа на заявление, към което се прилага целият пакет от необходими документи включва: Актуално удостоверение за търговска регистрация: Учредителният акт на дружеството, съответно на кооперацията, и правилникът за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение;

Как да си отворим дентален кабинет? Прочети още »

Регистрация на чужденец, упражняващ свободна професия в България

Чужденците, упражняващи свободна професия в България, се регистрират в Регистър БУЛСТАТ. Това става чрез подаване на заявление, съдържащо следните данни: 1. Код по БУЛСТАТ- това е личният номер на чужденеца (ЛНЧ)2. Основни данни за лицето- дата на раждане, гражданство, имена, документ за самоличност (паспорт)3. Основание за вписване в регистъра4. Адрес за кореспонденция Адресът за кореспонденция

Регистрация на чужденец, упражняващ свободна професия в България Прочети още »

Как да защитя регистрирана Търговска марка и каква защита ми дава регистрацията на Търговска марка?

  Понятието се ползва под най-различни наименования: фабрична марка, запазена марка, регистрирана марка, търговска марка или само марка. В международната практика обаче понятието е обединено в общото „търговска марка“ или „trade mark“. Още в първата директива на ЕС от 1988 г. За хармонизация в законодателството в областта на търговските марки се използва това понятие, като

Как да защитя регистрирана Търговска марка и каква защита ми дава регистрацията на Търговска марка? Прочети още »

Scroll to Top