Процедура по промяна на лицензия на Център за професионално обучение

big-changesКои промени се вписват в НАПОО:

Всяка промяна в обстоятелствата на фирма, притежаваща лицензия за управление на Център за професионално обучение, било то промяна в правната форма (от ЕООД към ООД и обратно), наименование, седалище и адрес на управление или управител, трябва да бъде отразена в НАПОО. За целта следва да се издаде нова лицензия, където да фигурират променените обстоятелства.

Процедура по вписване на промяна:

Процедурата по промяна на лицензията включва подаването на уведомление за промяна в обстоятелствата, като и документ, удостоверяващ настъпилата промяна.

За цялата процедура се заплаща държавна такса към НАПОО в размер на 100 лева.

Изменянето на лицензията отнема две седмици от входиране на уведомлението и останалите документи.

При получаване на новата лицензия се предава старата.

Добавяне на нови специалности:

Процедурата по промяна на лицензията се различава от процедурата по добавяне на нови специалности. Последната включва изработването на учебни планове и програми, правилник, държавна такса в по-голям размер и се извършва за по-продължителен период от време.

Екипът на Lead Consult LTD извършва цялата процедура по промяна на лицензията от входирането на уведомлението за промяна в обстоятелствата до получаването на новата лицензия.

Scroll to Top