Професията 481030 „Приложен програмист“ подлежи на лицензиране от Център за професионално обучение (ЦПО)

iStock_000003834748Small_3

През декември 2016 г. към Списъка на професиите за професионално  образование и обучение в професионално направление 481 Компютърни науки, бе добавена професията 481030 „Приложен програмист“, специалност 4810301 „Приложно програмиране “ –  III СПК.

Липсата на изработен държавен образователен стандарт за обучение (ДОС) по професията  „Приложен програмист“, в съответствие с който да бъде подготвен учебният план по посочената професия и прилежащата му учебна програма, доведе до невъзможност професията да бъде лицензирана към НАПОО.

От 26 януари 2018 г. влиза в сила Наредба №1 от 15.01.2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Приложен програмист“.

С влизането в сила на посочената наредба професия Приложен програмист“, специалност 4810301  „Приложно програмиране “  вече подлежи на лицензиране.

Наредба №1 от 15.01.2018 г. определя държавния образователен стандарт (ДОС)  за придобиването на трета степен на професионална квалификация по професията 481030 „Приложен програмист“, специалност 4810301  „Приложно програмиране“ към професионално направление 481 „Компютърни науки“.

Scroll to Top