Професия „Приложен програмист“ подлежи на лицензиране от (ЦПО)

приложен програмист

През декември 2016 г. към Списъка на професиите за професионално  образование и обучение в професионално направление 481 Компютърни науки, бе добавена професията 481030 „Приложен програмист“, специалност 4810301 „Приложно програмиране “ –  III СПК.

Липсата на изработен държавен образователен стандарт за обучение (ДОС) по професията  „Приложен програмист“, в съответствие с който да бъде подготвен учебният план по посочената професия и прилежащата му учебна програма, доведе до невъзможност професията да бъде лицензирана към НАПОО.

От 26 януари 2018 г. влиза в сила Наредба №1 от 15.01.2018 г. за придобиване на квалификация по професията.

С влизането в сила на посочената наредба професия Приложен програмист“, специалност 4810301  „Приложно програмиране “  вече подлежи на лицензиране.

Наредба №1 от 15.01.2018 г. определя държавния образователен стандарт (ДОС)  за придобиването на трета степен на професионална квалификация по професия – специалност 4810301  „Приложно програмиране“ към професионално направление 481 „Компютърни науки“.

Екипът на Lead Consult разполага с юристи, с необходимите познания и опит в материята. Разгледайте пълен списък с, предлаганите от нас, услуги тук.⇽


За консултации, можете да се свържете с нас на:

☎ Телефон: + 3598 888 33 600
✉ Имейл: office@leadconsult-bg.com

Scroll to Top